Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

Statut

 

 

STATUT

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

W SUWAŁKACH

 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne………………………………………...……...

3

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły…………………………………………..…....

4

Rozdział III

Sposób wykonywania zadań Szkoły……….……………….……....

6

Rozdział IV

Organizacja Szkoły…………………………………………..……...

9

Rozdział V

Organy Szkoły i ich kompetencje………………………….……….

11

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły………………………..…….

15

Rozdział VII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna………………………..……..

18

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki rodziców.……………………….……….……...

20

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczniów…………………………………………

21

Rozdział X

Formy nagradzania i karania…………………………………........

25

Rozdział XI

Postanowienia końcowe…………………………………………......

27

ZAŁĄCZNIKI:

 

 

 

1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania……………………………....

28

 

2. Ceremoniał………………………………………………………....

61

 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Słowniczek

1.      Ilekroć jest mowa o Statucie należy rozumieć przez to Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

2.      Ilekroć w Statucie  jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

3.      Ilekroć w Statucie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców wszystkich uczniów Szkoły oraz opiekunów prawnych wszystkich uczniów szkoły.

4.      Ilekroć w Statucie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. Dyrektora Szkoły;
 2. Radę Pedagogiczną Szkoły;
 3. Samorząd Uczniowski Szkoły;
 4. Radę Rodziców.

§ 2. Podstawy prawne

 1. Statut został opracowany w oparciu o przepisy:
 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1997 nr 78 poz. 483);
 2. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz.U. z 2015 r. poz. 2156, z późniejszymi zmianami);
 3. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2014r. poz. 191 z późn. zm.).

§ 3. Informacje o Szkole

1.      Szkoła Podstawowa nr 9, której siedzibą jest budynek zlokalizowany przy ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita jest placówką publiczną oświatowo-wychowawczą o sześcioletnim cyklu kształcenia.

2.      Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

3.      Szkoła posiada bazę materialną niezbędną do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

4.      Szkoła zapewnia bezpłatne i powszechne nauczanie w zakresie Podstawy programowej.

5.      Szkoła prowadzi w cyklu kształcenia nauczanie w oddziałach I - VI. Zajęcia w grupach mogą być organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

6.      Szkoła jest jednostką budżetową.

7.      Szkoła prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i gospodarkę materiałową.

8.      Obwód Szkoły ustala organ prowadzący w formie uchwały.

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

§ 4. 1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia - Szkoła  wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.
 1. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest zwłaszcza:
 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;
 2. zdobycie przez uczniów umiejętności i wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;
 3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.
 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:
 1. Szkolny zestaw programów nauczania;
 2. Program wychowawczy Szkoły;
 3. Program profilaktyki.

Powyższe programy wprowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej i światopoglądowej.

§ 5. Do realizowanych zadań dydaktycznych należy w szczególności:

 1. Wdrażanie różnorodnych metod kształcenia w celu umożliwienia uczniom zdobywania wszechstronnej wiedzy.
 2. Podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.
 3. Organizacja różnorodnych form wsparcia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:
 1. nauczanie indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 2. zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
 3. zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym w miarę środków przyznanych przez organ prowadzący);
 4. gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy oraz zaburzeniami psychoruchowymi (w miarę środków przyznanych przez organ prowadzący);
 5. zajęcia wyrównawcze;
 6. pomoc koleżeńska oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.
 1. Rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań uczniów, w miarę posiadanych środków finansowych.
 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, ekologicznej, regionalnej, międzykulturowej i  społecznej.

§ 6. Szkoła realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze, przede wszystkim:

 1. Respektuje trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła - dom.
 2. Zapewnia warunki, aby uczniowie mieli wpływ na wybrane obszary życia Szkoły i mogli rozwijać samorządność.
 3. Kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności i stosowne zachowanie się w sytuacjach konfliktowych.
 4. Umacnia poczucie więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną.
 5. Kształtuje postawę tolerancji do odmiennego zachowania, obyczajów i przekonań oraz przeciwstawianie się przejawom dyskryminacji.
 6. Budzi wrażliwość na piękno języka ojczystego.
 7. Uwrażliwia na poszanowanie mienia szkolnego, państwowego i prywatnego.
 8. Wpaja ogólnoludzkie zasady moralne, poszanowanie tradycji, tolerancji światopoglądowej.
 9. Kształtuje wysoką kulturę osobistą ucznia, poszanowania godności człowieka.
 10. Zapewnia harmonijny rozwój psychofizyczny.
 11. Wspomaga rozwój każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości.
 12. Organizuje opiekę i pomoc uczniom opuszczonym i osieroconym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne przy współpracy z innymi instytucjami, na mocy odrębnych przepisów.
 13. Szkoła wspiera prawidłowy rozwój uczniów, umożliwiając im korzystanie z dożywiania (np. obiady, owoce, mleko).

Rozdział III

Sposób wykonywania zadań Szkoły

§ 7. 1. Szkoła realizuje zadania uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

2. Ocenianie w Szkole odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania (załącznik nr 1).

§ 8. Szkolne zespoły i ich zadania

1.    W Szkole mogą być tworzone zespoły, których powołanie i zadania określa Dyrektor zarządzeniem.

2.    Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Oddziałowy Zespół Nauczycieli, którego pracą kieruje wychowawca oddziału.

3.    Do zadań zespołu należy przede wszystkim:

a)      planowanie  pracy dydaktyczno-wychowawczej w danym oddziale oraz wdrażanie wniosków pokontrolnych;

b)      porozumiewanie się co do wymagań oraz organizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

c)      porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.

§ 9. Organizacja zajęć dodatkowych

1.      Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów i możliwości finansowe placówki.

2.      Na terenie Szkoły mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, zwłaszcza:

a)      koła zainteresowań;

b)     koła przedmiotowe;

c)      zajęcia sportowe.

3.      Zajęcia, o których mowa w ust. 2 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

§ 10. 1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2.  Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, określając zakres tego programu.

§ 11. 1. Szkoła organizuje  opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna.

2. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w szczególności w formie:

a)      zajęć rozwijających uzdolnienia;

b)     zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

c)      korekcyjno-kompensacyjnych;

d)     logopedycznych;

e)      warsztatów, porad i konsultacji.

§ 12.

Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. W imieniu Szkoły z poradnią współpracuje pedagog szkolny.

§ 13.

Szkoła realizuje Program Wychowawczy uchwalony przez Radę Pedagogiczną  w porozumieniu z Radą Rodziców oraz  Program Profilaktyki uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.

§ 14.

W Szkole mogą być organizowane zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 15.

Szkoła udostępnia bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne na zasadach określonych przez Dyrektora odrębnym zarządzeniem.

§ 16. Bezpieczeństwo i higiena pracy

1. Szkoła, zgodnie z odrębnymi przepisami zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w Szkole.

2. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez Szkołę uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni pełnią obowiązki, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 1. Nauczyciele  prowadzący zajęcia mają obowiązek na każdej lekcji kontrolować frekwencję.
 2. W czasie wycieczek (wyjść) opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki na terenie Szkoły oraz zabezpieczenia budynku Szkoły przed innymi zagrożeniami wprowadzony jest monitoring wizyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział IV

Organizacja Szkoły

§ 17. 1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2.   Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Szkoły, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego Szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku.

3. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów klas I-VI, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 2. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy odbywają zajęcia określone szkolnym planem nauczania i programem umieszczonym z zestawie programów dla danego oddziału i Szkoły, dopuszczonych przez Dyrektora do użytku szkolnego.
 4. Podział na grupy odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.
 5. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej  niż  25 uczniów.
 6. Decyzję o rozpoczęciu edukacji w Szkole podejmują rodzice, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 7. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko  obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określić jego warunki.

§ 18. 1. W Szkole organizowane są zajęcia wspierające dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2.   Zajęcia lekcyjne realizowane są w systemie pięciodniowym.

3.   Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4.   Przerwa międzylekcyjna trwa 10 lub 15 minut. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców ustala czas trwania przerw międzylekcyjnych.

5.   Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe mogą być również prowadzone poza systemem oddziałowo- lekcyjnym w szczególności w formie:

 1. odrębnych kilkugodzinnych modułowych zajęć edukacyjnych;
 2. kół lub zespołów zainteresowań;
 3. wycieczek;
 4. tzw. „zielonych szkół”;
 5. projektów edukacyjnych.

§ 19. Stołówka szkolna

1.      W Szkole zorganizowana jest stołówka.

2.      Warunki korzystania ze stołówki szkolnej ustala Dyrektor Szkoły.

3.      Opłaty za posiłki ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.

4.      Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

§ 20. 1. W Szkole funkcjonuje biblioteka i czytelnia szkolna.

2.  Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy Szkoły oraz rodzice uczniów.

3.  Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza, organizację pracy i zasady udostępniania zbiorów określa Regulamin Biblioteki i Czytelni Szkoły.

4.   Biblioteka gromadzi dokumenty regulujące prawo wewnątrzszkolne.

§ 21. 1. W Szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

2.   Środki finansowe na jej działalność, w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie zapewnia organ prowadzący Szkołę.

3.   Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej działalności Szkoły.

4.   Szczegółową organizację świetlicy określa Regulamin Świetlicy Szkoły.

§ 22. Praktyki pedagogiczne

W Szkole mogą odbywać się praktyki studenckie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

Rozdział V

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 23.

1.      Organami Szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły;
 2. Rada Pedagogiczna;
 3. Rada Rodziców;
 4. Samorząd Uczniowski.
 5. Kompetencje Organów Szkoły wynikają z Ustawy oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.
 6. Organy Szkoły, z wyjątkiem Dyrektora, działają w oparciu o własne regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 24. Dyrektor Szkoły

 1. Dyrektor Szkoły realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących przepisów prawa.
 2. Dyrektor Szkoły opracowuje na każdy rok szkolny Plan nadzoru  pedagogicznego i roczny plan pracy szkoły,
 3. Dyrektor w szczególności:
 1. kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły i reprezentuje ją na zewnątrz;
 2. dokonuje oceny pracy pracowników pedagogicznych oraz oceny jakości i efektywności pracy pracowników niepedagogicznych, zgodnie z odrębnymi przepisami;
 3. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza im warunki harmonijnego rozwoju psychicznego;
 4. kieruje pracami Rady Pedagogicznej, realizuje uchwały Rady Pedagogicznej;
 5. zapewnia warunki dla realizacji statutowych zadań szkoły, dba o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, o odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania;
 6. zapewnia pomoc nauczycielom w doskonaleniu zawodowym;
 7. reguluje wewnętrzną działalność Szkoły poprzez wydawanie zarządzeń;
 8. podejmuje decyzje dotyczące zmiany organizacji zajęć obowiązkowych, dodatkowych i nadobowiązkowych;
 9. nie rzadziej niż 2 razy w roku, w tym do 31 sierpnia przedstawia Radzie Pedagogicznej ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły;
 10. współpracuje ze związkami zawodowymi działającymi w Szkole.
 1. Dyrektor we współpracy  z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:
 1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy  Szkoły;
 2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej Szkoły;
 3. wspomaga  nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:
 • organizowanie szkoleń i narad,
 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,
 • przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających  ze sprawowanego przez Dyrektora Szkoły nadzoru pedagogicznego.
 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, Dyrektor  Szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej Szkoły.

§ 25. Stanowiska kierownicze w Szkole

 1. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego Szkołę tworzy stanowisko wicedyrektora.
 2. Zasady tworzenia stanowiska wicedyrektora określają odrębne przepisy.
 3. Powołania na stanowisko wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.
 1. Nauczyciel może być odwołany z funkcji wicedyrektora na własną prośbę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 26. Wicedyrektor Szkoły:

 1. Wicedyrektor w szczególności:
 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad podległymi mu nauczycielami;
 2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz współdziała z Dyrektorem w stwarzaniu warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;
 3. wspomaga Dyrektora w realizacji statutowych zadań szkoły, dbając o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania;
 4. wspomaga nauczycieli i wychowawców w realizacji ich zadań;
 5. prowadzi stałą współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
 6. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;
 7. kontroluje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w zakresie mu powierzonym;
 8. z upoważnienia Dyrektora reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

§ 27. Rada Pedagogiczna

 1. Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoły w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole. Przewodniczącym rady pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.
 3. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin.

§ 28. Rada Rodziców

 1. W Szkole funkcjonuje Rada Rodziców.
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:
 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.
 1. Do kompetencji Rady Rodziców należą przede wszystkim:
 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu wychowawczego i programu profilaktyki;
 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora Szkoły;
 3. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

§ 29. Samorząd Uczniowski

1.      W Szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

 1. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.
 2. Zasady wybierania i działania Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

§ 30. Inne podmioty mogące działać na terenie Szkoły

1.      Szkoła stwarza warunki do działania dla stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej Szkoły.

2.      Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. l, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

§ 31. Zasady współdziałania organów Szkoły

1.      Organy Szkoły zakładają zgodną i harmonijną współpracę w celu realizacji zadań Szkoły.

2.      Szczegółowe zasady współdziałania określają regulaminy poszczególnych organów Szkoły.

3.      Wymiana informacji między organami Szkoły odbywa się przede wszystkim poprzez:

 1. zebrania;
 2. tablice informacyjne;
 3. stronę internetową Szkoły;
 4. drogą e-mailową.

4.      Wnioski, uwagi i opinie formułowane przez organy Szkoły w ramach ich kompetencji, a kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły lub innych organów Szkoły, wymagają formy pisemnej.

§ 32. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 1. Między członkami Rady Pedagogicznej w pierwszej  instancji spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami.
 2. Między członkami Rady Pedagogicznej a Radą Rodziców w pierwszej instancji spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami.
 3. Między członkami Rady Pedagogicznej a Samorządem w pierwszej instancji spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami.
 4. W przypadku braku porozumienia w kwestiach spornych, mimo mediacji prowadzonych przez Dyrektora Szkoły, każda z zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do Dyrektora o powołanie komisji rozjemczej, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron (po 3 osoby).
 5. W przypadku, gdy konflikt obejmuje Dyrektora, a komisja rozjemcza nie określi jednoznacznie swojego stanowiska, postępowanie wyjaśniające prowadzi organ prowadzący.
 6. Pierwszeństwo przy rozwiązywaniu sporów między organami Szkoły mają metody polubowne.

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 33. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy; zakres ich obowiązków ustala Dyrektor Szkoły.

3. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z zakresami czynności, a ponadto współdziałają z nauczycielami w realizacji statutowych celów Szkoły.

§ 34. Zadania i obowiązki nauczycieli

 1. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciele zobowiązani są realizować zajęcia dodatkowe wynikające z zadań statutowych Szkoły.
 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne
  i pozaszkolne są zobowiązani w szczególności do:
 1. stwarzania podczas zajęć właściwej atmosfery, która zapewni pozytywną motywację uczenia się;
 2. dostosowania metod pracy do możliwości uczniów;
 3. rozbudzania zainteresowań uczniów;
 4. wykorzystywania nowoczesnych metod informatycznych w procesie kształcenia;
 5. dbania o pomoce i sprzęt szkolny oraz zbiory biblioteki szkolnej;
 6. współpracy z rodzicami  ucznia.
 1. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest zwłaszcza:
  1. wykonywać polecenia służbowe;
  2. przestrzegać zapisów statutu;
  3. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami Szkoły;
  4. rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;
  5. prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną:
   • dziennik lekcyjny oraz dokumentację przebiegu nauczania - na bieżąco,
   • dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej - na bieżąco,
   • plany pracy nauczyciela i wychowawcy - do 15 września,
   • dokumentację klasyfikacyjną i sprawozdania z pracy nauczyciela - koniec I i II semestru, zgodnie z ustaleniami Dyrektora.
  6. ściśle stosować zasady oceniania zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;
  7. systematycznie doskonalić umiejętności zawodowe i dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;
  8. dawać przykład uczniom swoją wzorową postawą i zachowaniem;
  9. realizować cele i założenia Szkolnego programu wychowawczego i Programu profilaktyki.
 2. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.

§ 35.

Prawa nauczycieli wynikają z Ustawy o systemie oświaty, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

§ 36. Wychowawca

 1. Oddziałem kieruje nauczyciel wychowawca.
 2. Do obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy należy w szczególności:
  1. opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej zgodnego z Programem wychowawczym i Programem profilaktyki szkoły  oraz zapoznaje z nim rodziców;
  2. podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu wychowanków;
  3. organizacja uczestnictwa klasy w życiu Szkoły;
  4. organizacja życia klasy we współpracy z rodzicami;
  5. zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły oraz obowiązującą dokumentacją szkolną;
  6. poinformowanie osobiście lub telefonicznie rodziców o nieobecności ucznia w Szkole, która trwa dłużej niż 3 dni, w ciągu następnych 48 godzin;
  7. rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy, a następnie przy współpracy nauczycieli uczących i specjalistów - zaspokajanie tych potrzeb bądź niwelowanie trudności;
  8. rozpatrywanie odwołań od kar określonych w statucie Szkoły.

§ 37. Nauczyciele specjaliści

 1. Szkoła zatrudnia nauczycieli specjalistów:
  1. pedagoga;
  2. nauczyciela bibliotekarza;
  3. wychowawców świetlicy.

§ 38. Zadania nauczycieli specjalistów

1.      Do zadań pedagoga szkolnego należy:

a)      diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Szkole w celu rozwiązywania problemów wychowawczych oraz wspierania rozwoju uczniów;

b)     pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów rówieśniczych (mediacje), pomoc w trudnościach szkolnych - rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,        w razie konieczności kierowanie uczniów na specjalistyczne badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej w celu profesjonalnej diagnozy;

c)      współpraca z dyrekcją, nauczycielami w celu udzielania pomocy uczniom, rodzicom, znajdującym się w trudnej sytuacji materialnej, wnioskowanie o kierowanie            spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rodzinnego i Nieletnich;

d)     udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

e)      podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;

f)      współpraca z instytucjami wspierającymi Szkołę w wykonywaniu zadań wychowawczych, opiekuńczych i profilaktycznych, m.in. Poradnią Psychologiczno-              Pedagogiczną, MOPS, GOPS, Miejską Komendą Policji i in.

Rozdział VII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 39. 1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do wychowawcy klasy.

2.   Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dotyczy ucznia posiadającego:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 2. orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego;
 3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;
 4. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3.   Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog, logopeda.

4.   Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;
 2. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną;
 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;
 4. innymi szkołami i placówkami;
 5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci.

6.   Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;
 2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, socjoterapeutycznych, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
 4. porad i konsultacji.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu, zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka.

8. Dyrektor Szkoły ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. O przyjętych ustaleniach niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki rodziców

§ 40. Prawa rodziców

 1. Rodzice  uczniów mają prawo w szczególności do:
  1. występowania w każdej sprawie dotyczącej dziecka;
  2. zapoznania z kryteriami ocen z każdego przedmiotu;
  3. uzyskiwania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej;
  4. uzyskiwania informacji o ocenach bieżących  swojego dziecka;
  5. uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka w ramach działań Szkoły;
  6. czynnego decydowania o funkcjonowaniu Szkoły;
  7. uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach zawartych w odrębnych przepisach;
  8. dostępności do Statutu szkoły i dokumentów szkolnych;
  9. podejmowania decyzji w sprawie ubezpieczenia dziecka.
 2. Wszelkie informacje dotyczące ucznia udostępniane są bezpłatnie niezależnie od sposobu ich przekazania.

§ 41. Obowiązki rodziców

 1. Rodzice odpowiadają za realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego i są zobowiązani do:
  1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;
  2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.
 2. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 3. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole.
 4. Rodzice ponoszą współodpowiedzialność za postępy dziecka w nauce, zapewniając im odpowiednie warunki do przygotowania się do zajęć szkolnych.
 5. Rodzice obowiązani są poinformować (osobiście lub telefonicznie) wychowawcę klasy w ciągu 3 dni o przewidywanej nieobecności dziecka w Szkole, jeśli ma ona trwać dłużej niż 3 dni.
 6. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka w ciągu 7 dni (w formie pisemnej lub ustnej).
 7. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego Szkoła musi zwrócić się o pomoc do odpowiednich organów władzy publicznej w celu ochrony dziecka.

§ 42. Nauczanie domowe

1.      Rodzic ma prawo zapewnić dziecku edukację w ramach edukacji domowej.

2.      Zasady ubiegania się o zgodę na nauczanie poza szkołą regulują odrębne przepisy.

 1. Dziecko spełniające obowiązek nauki poza Szkołą w każdym roku szkolnym przystępuje do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z art. 16 ust.11 Ustawy o systemie oświaty.

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczniów

§ 43. Prawa uczniów

1.      Prawa ucznia wynikają z Konwencji o Prawach Dziecka.

2.      Uczeń ma prawo przede wszystkim do:

 1. nauczania w kierunku jak najpełniejszego rozwoju jego osobowości, talentów,  zdolności;
 2. otrzymywania informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie   decyzjach  (przeniesieniu do innej klasy, o ocenach w tym o ocenie z zachowania, o skutkach decyzji jego dotyczących, karach, nagrodach i innych);
 3. dostępu do informacji na temat życia szkolnego ( o odbywających się imprezach szkolnych, zajęciach pozalekcyjnych);
 4. rozwijania szacunku do pracy człowieka, szacunku do rodziców, tożsamości kulturowej i języka;
 5. swobody/wolności wypowiedzi;
 6. równego  traktowania  niezależnie od  wyznawanej religii i światopoglądu;
 7. poszanowania swojej godności i nietykalności;
 8. dochodzenia należnych mu praw;
 9. możliwości korzystania z usługi dostępu do Internetu.

§ 44. Obowiązki uczniów

 1. Do obowiązków ucznia w szczególności należy:
  1. przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;
  2. przestrzeganie  regulaminów obowiązujących w Szkole dotyczących ucznia;
  3. odnoszenie się w sposób kulturalny i z szacunkiem do nauczycieli, innych  pracowników szkoły  oraz pozostałych uczniów;
  4. dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;
  5. dbanie o mienie Szkoły;
  6. udział w zajęciach edukacyjnych zgodnie z planem lekcji i właściwe zachowanie się podczas ich trwania;
  7. pozostawanie na terenie Szkoły w czasie przerw i właściwe zachowanie się                       w czasie ich trwania;
  8. właściwe przygotowanie do lekcji i odrabianie prac domowych;
  9. poszanowanie symboli narodowych, międzynarodowych i szkolnych.
  10. pozostawianie po przybyciu do Szkoły wierzchniego  okrycia w szatni i zmiana obuwia;

§ 45. Zasady używania w Szkole telefonu komórkowego oraz innych urządzeń elektronicznych

 1. Uczeń może posiadać telefon komórkowy lub inne urządzenie elektroniczne na terenie szkoły za zgodą rodziców.
 2. Podczas zajęć edukacyjnych obowiązuje całkowity zakaz używania telefonu lub innych urządzeń elektronicznych, aparaty powinny być wyłączone i schowane.
 3. Nagrywanie dźwięku i obrazu za pomocą telefonu i innego sprzętu elektronicznego jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela.
 4. Naruszenie zasad powoduje zastosowanie kary przewidzianej w Statucie Szkoły.
 5. Szkoła nie odpowiada za korzystanie przez uczniów z urządzeń multimedialnych powierzonych im przez rodziców na czas pobytu w szkole, zarówno za ich stan techniczny, uszkodzenia, jak i treści pobrane z Internetu.
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności  za zaginięcie telefonu lub innego sprzętu elektronicznego.

§ 46. W Szkole nie wolno:

 1. posiadać papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz zażywać ich;
 2. mieć narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu innych.

§ 47. Szkolne zasady dotyczące wyglądu ucznia i obowiązujący strój szkolny

 1. Uczeń oraz jego ubiór na terenie Szkoły powinien być zadbany i czysty.
 2. Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu (Szkoła- lekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.) Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz charakter uroczystości.
 3. Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję, popierających zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami.
 4. Strój odświętny (galowy) obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, konkursów, oraz reprezentowania Szkoły na zewnątrz:
 1. dziewczęta - biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa, szara lub czarna spódnica lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach;
 2. chłopcy - biała koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe, szare, czarne spodnie (ewentualnie garnitur).
 1. Strój codzienny obowiązujący podczas dni nauki szkolnej:
 1. dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice czy sukienki (długość nie może być krótsza niż tuż nad kolano) jak i spodnie (długie lub do wysokości kolan) w stonowanych kolorach; zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego;
 2. chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju w stonowanych kolorach, lub spodnie sportowe (dresy), w okresie letnim spodnie mogą być nieco krótsze (do wysokości kolan);
 3. ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona;
 4. elementem obowiązkowego stroju ucznia jest zakryte obuwie na jasnej gumie do chodzenia tylko po Szkole, zapewniające bezpieczeństwo;
 5. dodatki i biżuteria powinna być skromna, bezpieczna. Dopuszczalne jest noszenie przez uczennice dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach - tylko jednej pary, a na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób. Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być obowiązkowo zdejmowane;
 6. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie lub utratę ww. biżuterii i ozdób;
 7. noszona biżuteria, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję, a elementy dekoracyjne nie mogą mieć agresywnych akcentów, np. bransolety z ćwiekami, łańcuchy, żyletki, agrafki;
 8. nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w Szkole (czapki, kaptury);
 9. przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych niż uszy miejscach oraz tatuaże są absolutnie zakazane;
 10. fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć charakter naturalny - bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania i układania ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede wszystkim czyste i starannie uczesane, długie - powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji (dziewczęta z długimi włosami powinny je związywać lub upinać);
 11. zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu (wyjątkiem mogą być tylko makijaże aktorów na występy teatralne lub delikatne makijaże na zabawy szkolne);
 12. zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób.
 1. Na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego stroju zgodnie z wymogami nauczyciela.
 2. Opis stroju i schludnego wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca klasy, inny nauczyciel.

§ 48. Konsekwencje niestosowania się do powyższych zasad

 1. Naruszenie powyższych zasad pociągnie za sobą następujące konsekwencje:
 1. rozmowa z wychowawcą i uwaga wpisana do dziennika lekcyjnego;
 2. rozmowa z pedagogiem Szkoły;
 3. wezwanie do Szkoły rodziców na rozmowę z wychowawcą, pedagogiem i Dyrektorem;
 4. obniżenie oceny z zachowania.

Rozdział X

Formy nagradzania i karania

§ 49. 1. W Szkole przyznawane są nagrody w szczególności za:

 1. podejmowanie działań na rzecz innych uczniów z klasy lub Szkoły z własnej inicjatywy;
 2. osiągnięcia w konkursach;
 3. osiągnięcia sportowe;
 4. wyjątkową postawę;
 5. wysokie osiągnięcia w nauce (średnią 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę  zachowania);
 6. wzorowe zachowanie i najwyższą średnią ocen w Szkole.

2.  Ustala się następujące formy nagród:

 1. pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów;
 2. pochwala pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych);
 3. pochwała ustna dyrektora;
 4. pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych);
 5. podziękowanie w formie dyplomu, nagrody książkowej lub rzeczowej;
 6. list pochwalny.

3. W Szkole mogą być przyznawane też inne nagrody dla uczniów przez Samorząd Szkolny, klasę, rodziców, nauczycieli lub Dyrektora w formie ustalonej przez wymienionych inicjatorów.

§ 50. Kary

 1. Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne stosuje się kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej.
 2. Uczeń łamiący zasady zawarte w Statucie Szkoły  oraz ogólnie przyjęte normy zachowania i współżycia społecznego uważane powszechnie za dobre, może być ukarany w następujący sposób:
  1. upomnienie lub nagana ustna wychowawcy klasy na forum klasy;
  2. upomnienie lub nagana ustna wychowawcy klasy na forum klasy w obecności Dyrektora Szkoły;
  3. odebranie przywilejów uczniowskich, np. możliwości uczestnictwa w imprezach klasowych, wycieczkach;
  4. nagana pisemna w formie listu skierowanego do rodziców, po przeprowadzeniu działań wyjaśniających;
  5. nagana Dyrektora udzielona w obecności rodziców z wpisem do dziennika, a w przypadku powtórzenia się niewłaściwych zachowań, konieczna diagnoza problemu dokonana przez pedagoga;
  6. przeniesienie do innej klasy za zgodą rodziców;
  7. w przypadkach uzasadnionych  można  zastosować inne formy kary np.: uczeń może zostać zobowiązany do wykonania wyznaczonej pracy na rzecz środowiska.
 3. Nauczyciel o wymierzonych karach powinien powiadomić rodziców ucznia.
 4. Zastosowanie wobec ucznia kary przeniesienia do innej szkoły może nastąpić za zgodą Kuratora Oświaty w następujących przypadkach:
  1. agresywne zachowanie stwarzające zagrożenie życia lub zdrowia innych;
  2. szczególnie aroganckie zachowanie wobec dorosłych lub rówieśników, naruszenie ich godności osobistej.
 5. Postępowanie w przypadku łamania norm zachowania w Szkole:
 1. wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności z dostosowaniem się do zasad zawartych w Statucie:
 • rozmowa ucznia z wychowawcą i/lub nauczycielem,
 • rozmowa z pedagogiem,
 • rozmowa ucznia z wicedyrektorem Szkoły,
 • rozmowa z Dyrektorem Szkoły,
 • rozmowa w obecności rodziców z Dyrektorem, wicedyrektorem lub/i pedagogiem,
 • spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania się ucznia z postanowień.
 1. odwołanie się do osób lub instytucji wspierających rodzinę i Szkołę w sytuacjach szczególnych oraz w przypadkach uzasadnionych zgłoszenie sprawy odpowiednim organom (Policja, Sąd);
 2. stosowane kary i ich rodzaj są zgodne z uregulowaniami Statutu Szkoły;
 3. osobami (organami) uprawionymi do wyboru i zastosowania kary są: wychowawca klasy, pedagog szkolny, wicedyrektor, Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna;
 4. uczeń ma prawo odwołania się od kary w ciągu siedmiu dni od daty uzyskania informacji o jej udzieleniu. Odwołanie składa rodzic ucznia do Dyrektora Szkoły. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie i mieć formę pisemną;
 5. w celu rozpatrzenia odwołania Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania powołuje komisję, w skład której wchodzą: wychowawca, przedstawiciel Dyrekcji, opiekun Samorządu Szkolnego, reprezentujący stanowisko uczniów;
 6. decyzja komisji zostaje przekazana rodzicom w formie pisemnej w ciągu trzech dni roboczych od posiedzenia komisji;
 7. decyzja komisji jest ostateczna.

Rozdział XI

Postanowienia końcowe

§ 51. 1. Od decyzji organów Szkoły przysługuje prawo do odwołania do organu prowadzącego lub nadzorującego Szkołę.

2.   Szkoła posiada własny sztandar, hymn, logo oraz ceremoniał szkolny (załącznik nr 2).

3.   Szkoła posiada pieczęć urzędowa, która jest umieszczana na dokumentach zgodnie z odrębnymi przepisami.

4.   Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi, obowiązującymi przepisami.

5. Szkoła prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z odrębnymi, obowiązującymi przepisami.

6.   Regulaminy odnoszące się do szczegółowych uregulowań są dostępne w sekretariacie Szkoły.

7.   Statut Szkoły dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w bibliotece Szkoły.

8.   Statut Szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 1 września 2016 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 2  do Statutu Szkoły

 

Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

 

 1. Ceremoniał szkoły
 2. Sztandar szkoły
 3. Organizacja ważnych uroczystości szkolnych
 4. Dekorowanie budynku szkoły flagami państwowymi

 

 1. Ceremoniał szkoły

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Podstawą funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć dzieci zasad postępowania w rożnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych.

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

 • flaga narodowa,
 • hymn narodowy,
 • sztandar szkoły,
 • logo szkoły.

 

 1. Sztandar szkoły

 

1.      Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski -Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 1. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

3.      Sztandar jest przechowywany na parterze  budynku szkoły w zamkniętej gablocie.

4.      Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły na okres 3 lat.  Jego zadaniem jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

5.      Insygnia pocztu sztandarowego:

·        biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone, kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

·        białe rękawiczki.

6.      Skład pocztu sztandarowego:

·        chorąży- uczeń klasy szóstej

·        asysta- dwie uczennice klasy szóstej

·        poczet „ rezerwowy”- uczeń i dwie uczennice klasy szóstej

 1. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemne spodnie i biała koszula, uczennice -  białe bluzki i ciemne spódnice. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, obowiązuje powyższy strój plus odzież wierzchnia.
 2. Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego:

W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas szóstych lub piątych w liczbie 6 osób ( dwóch chłopców i cztery dziewczynki) o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu. Zgłaszani są przez opiekuna pocztu ( w porozumieniu z wychowawcami i za zgodą rodziców wybranych uczniów) do Dyrektora Szkoły do 1 czerwca roku szkolnego poprzedzającego kadencję pocztu. Kadencja nowego pocztu zaczyna się od uroczystego ślubowania w dniu zakończenia roku szkolnego i trwa jeden rok.

 1. Skład pocztu sztandarowego zatwierdza rada pedagogiczna.
 2. Zasady odwoływania ze składu pocztu sztandarowego:

Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 1. Sztandar uczestniczy w ważnych  uroczystościach na terenie szkoły:
 • uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego
 • Święto Szkoły
 • Ślubowanie klas pierwszych
 • Pożegnanie klas szóstych
 • uroczystości patriotyczne  związane ze świętami państwowymi ( Święto Odzyskania Niepodległości, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja)

Sztandar opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

12. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach poza terenem szkoły:

·      uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową,

·      święta i uroczystości religijne,

·      uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność szkoły lub jej delegacja oraz msze z okazji uroczystości rocznicowych.

 

 1. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.
 2. Ceremoniał przekazywania opieki nad sztandarem odbywa się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych:

a)      Występuje dotychczasowy poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.

b)     Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

c)      Piątoklasista - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami „Dziewiątki”.

d)     Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

e)      Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym szóstoklasista przekazuje sztandar.

f)       Po przekazaniu sztandaru dotychczasowy skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów.

15. Każdą uroczystość sztandarową rozpoczynamy Hymnem Państwowym, a

kończymy Pieśnią Szkoły.

 

 1. Organizacja ważnych uroczystości szkolnych

 

 1. Ślubowanie klas pierwszych
 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klasy pierwszej podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi.

Rota przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję.

b)     Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 im.  Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

 1. Pożegnanie absolwentów

a)     Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przedstawiciele klas szóstych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi.

Rota ślubowania absolwentów:

My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło

ślubujemy:

- zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym     życiu,

- zawsze pracować sumiennie i aktywnie uczestniczyć w życiu kraju,

- kochać to, co piękne i mądre,

- szanować ludzi, pomagać im w potrzebie,

- nieść uśmiech, optymizm i radość działania,

- zachować w pamięci nauczycieli, koleżanki i kolegów.

Ślubujemy.

 

 1. Dekorowanie budynku szkoły flagami państwowymi

 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

·          święta państwowe;

·          wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2018
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6

Imieniny