Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

Statut


 


 

STATUT

ZESPOŁU SZKÓŁ NR 2 W SUWAŁKACH

SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 9

IM. WŁODZIMIERZA PUCHALSKIEGO

W SUWAŁKACH

(tekst ujednolicony)

Nowelizacja 1 lutego 2019 r.


 


 


 

SPIS TREŚCI

Rozdział I

Postanowienia ogólne………………………………………...……...

3

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły…………………………………………..…....

4

Rozdział III

Sposób wykonywania zadań Szkoły……….……………….……....

6

Rozdział IV

Organizacja Szkoły…………………………………………..……...

10

Rozdział V

Organy Szkoły i ich kompetencje………………………….……….

12

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły………………………..…….

19

Rozdział VII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna………………………..……..

23

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki rodziców.……………………….……….……...

25

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczniów…………………………………………

26

Rozdział X

Formy nagradzania i karania…………………………………........

31

Rozdział XI

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania ………………………………

33

Rozdział XII

Ceremoniał……………………………………………………………

58

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe …..................................................................

62

 

 

 


 


 


 


 


 


 


 


 


 

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1. Słowniczek

 1. Ilekroć jest mowa o Statucie należy rozumieć przez to Statut Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

 2. Ilekroć w Statucie jest mowa o Szkole, należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

 3. Ilekroć w Statucie jest mowa o rodzicach, należy przez to rozumieć ogół rodziców wszystkich uczniów Szkoły oraz opiekunów prawnych wszystkich uczniów Szkoły.

 4. Ilekroć w Statucie jest mowa o organach szkoły, należy przez to rozumieć odpowiednio:

 1. Dyrektora Szkoły;

 2. Radę Pedagogiczną Szkoły;

 3. Samorząd Uczniowski Szkoły;

 4. Radę Rodziców.

 1. Ilekroć w Statucie jest mowa o Zespole, należy przez to rozumieć Zespół Szkół nr 2 w Suwałkach.

 

§ 2. Informacje o Szkole

 1. Szkoła Podstawowa nr 9, której siedzibą jest budynek zlokalizowany przy ul. Ks. Kazimierza Hamerszmita jest placówką publiczną oświatowo-wychowawczą o ośmioletnimcyklu kształcenia.

 2. Pełna nazwa Szkoły brzmi: Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

 3. Szkoła posiada bazę materialną niezbędną do realizacji procesu dydaktyczno-wychowawczego oraz zapewnienia niezbędnych warunków bezpieczeństwa.

 4. Szkoła zapewnia bezpłatne i powszechne nauczanie w zakresie Podstawy programowej.

 5. Szkoła prowadzi w cyklu kształcenia nauczanie w oddziałach I-VIII. Zajęcia w grupach mogą być organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Szkoła jest jednostką budżetową.

 7. Szkoła prowadzi własną obsługę finansowo-księgową i gospodarkę materiałową.

 8. Obwód Szkoły ustala organ prowadzący w formie uchwały.

 9. Organem prowadzącym Szkołę jest Miasto Suwałki, a organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Podlaski Kurator Oświaty w Białymstoku. Siedzibą organu prowadzonego Szkoły jest budynek przy ulicy Mickiewicza 1 w Suwałkach.


 

Rozdział II

Cele i zadania Szkoły

§ 3.1. Szkoła kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka, Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych oraz Międzynarodowej Konwencji o Prawach Dziecka.

 1. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia - Szkoła wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

 2. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest zwłaszcza:

 1. przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów;

 2. zdobycie przez uczniów umiejętności i wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

 3. kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie;

 4. rozwijanie postaw społecznych przez zdobywanie doświadczeń we współżyciu i współdziałaniu w grupie rówieśniczej;

 5. rozwijanie wrażliwości moralnej i otwartości na potrzeby innych ludzi;

 6. kształtowanie tożsamości narodowej, językowej i religijnej;

 7. rozbudzanie potrzeb korzystania z dzieł myśli ludzkiej i dóbr kultury, stwarzanie możliwości uczestnictwa w kulturze;

 8. rozwijanie postaw dbałości o zdrowie własne i innych.

 1. Działalność edukacyjna Szkoły jest określona przez:

 1. Szkolny zestaw programów nauczania;

 2. Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły.

Powyższe programy wprowadzone są zgodnie z odrębnymi przepisami.

 1. Szkoła umożliwia dzieciom podtrzymywanie poczucia tożsamości religijnej i światopoglądowej.

 

§ 4. Do realizowanych zadań dydaktycznych należy w szczególności:

 

 1. Wdrażanie różnorodnych metod kształcenia w celu umożliwienia uczniom zdobywania wszechstronnej wiedzy.

 2. Podejmowanie działań mających na celu zindywidualizowane wspomaganie rozwoju każdego ucznia, stosownie do jego potrzeb i możliwości. Uczniom z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i opinią o specjalnych potrzebach edukacyjnych nauczanie dostosowuje się do ich możliwości psychofizycznych oraz tempa uczenia się.

 3. Organizacja różnorodnych form wsparcia uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego i dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym:

 1. nauczanie indywidualne zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 2. zajęcia rewalidacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;

 3. zajęcia specjalistyczne (korekcyjno-kompensacyjne, logopedyczne, socjoterapeutyczne oraz inne o charakterze terapeutycznym w miarę środków przyznanych przez organ prowadzący);

 4. gimnastyka korekcyjna dla uczniów z wadami postawy oraz zaburzeniami psychoruchowymi (w miarę środków przyznanych przez organ prowadzący);

 5. zajęcia wyrównawcze;

 6. pomoc koleżeńska oraz indywidualne konsultacje z nauczycielami.

 1. Rozwijanie i zaspakajanie zainteresowań uczniów, w miarę posiadanych środków finansowych.

 2. Prowadzenie edukacji zdrowotnej, ekologicznej, regionalnej, międzykulturowej i społecznej.

 

§ 5. Szkoła realizuje zadania wychowawcze i opiekuńcze, przede wszystkim:

 

 1. Respektuje trójpodmiotowość oddziaływań wychowawczych i kształcących: uczeń - szkoła - dom.

 2. Zapewnia warunki, aby uczniowie mieli wpływ na wybrane obszary życia Szkoły i mogli rozwijać samorządność.

 3. Kształtuje w uczniach poczucie odpowiedzialności i stosowne zachowanie się w sytuacjach konfliktowych.

 4. Umacnia poczucie więzi ze wspólnotą lokalną, narodową, europejską i globalną.

 5. Kształtuje postawę tolerancji do odmiennego zachowania, obyczajów i przekonań oraz przeciwstawianie się przejawom dyskryminacji.

 6. Budzi wrażliwość na piękno języka ojczystego.

 7. Uwrażliwia na poszanowanie mienia szkolnego, państwowego i prywatnego.

 8. Wpaja ogólnoludzkie zasady moralne, poszanowanie tradycji, tolerancji światopoglądowej.

 9. Kształtuje wysoką kulturę osobistą ucznia, poszanowania godności człowieka.

 10. Zapewnia harmonijny rozwój psychofizyczny.

 11. Wspomaga rozwój każdego ucznia stosownie do jego potrzeb i możliwości.

 12. Organizuje opiekę i pomoc uczniom opuszczonym i osieroconym, niepełnosprawnym, przewlekle chorym oraz uczniom z rodzin patologicznych, wielodzietnych, mających szczególne trudności materialne przy współpracy z innymi instytucjami, na mocy odrębnych przepisów.

 13. Szkoła wspiera prawidłowy rozwój uczniów, umożliwiając im korzystanie z dożywiania (np. obiady, owoce, mleko).

 

 

Rozdział III

Sposób wykonywania zadań Szkoły

§ 6.1. Szkoła realizuje zadania uwzględniając optymalne warunki rozwoju ucznia, zasady bezpieczeństwa oraz zasady promocji i ochrony zdrowia.

2. Zadania Szkoły oraz sposoby ich realizacji polegają na:

 1. stworzeniu warunków do intelektualnego i fizycznego rozwoju uczniów przez:

 • umożliwienie nabywania i utrwalania wiedzy i umiejętności na lekcjach różnych przedmiotów i zajęciach pozalekcyjnych,

  • pomoc w organizacji konkursów przedmiotowych,

  • pracę z uczniami zdolnymi przygotowującą ich do udziału w konkursach przedmiotowych,

  • prowadzenie zajęć pozalekcyjnych poszerzających zakres wiedzy,

  • organizację zajęć wyrównawczych i pracę z uczniem słabym,

  • stwarzanie możliwości uczestnictwa w zawodach sportowych i szkolnych zajęciach sportowych.

 1. kształtowaniu postaw dojrzałych osobowościowo, etycznie poprzez :

 

 • dawanie dobrego przykładu uczniom przez nauczycieli i pracowników Szkoły,

 • organizowanie spotkań uczniów z przedstawicielami instytucji publicznych,

 • realizację odpowiedniej tematyki na godzinach wychowawczych,

 • umożliwianie udziału uczniów w demokratycznych wyborach do samorządu uczniowskiego,

 • współpracę z innymi szkołami i jednostkami organizacyjnymi.

 1. zaznajamianiu uczniów z dziedzictwem kultury narodowej postrzeganej w kontekście kultury europejskiej poprzez:

 • zapoznawanie uczniów z sylwetkami patrona Szkoły,

 • organizowanie uroczystości państwowych na terenie szkoły,

 • aktywne uczestnictwo społeczności szkolnej w uroczystościach organizowanych przez szkołę,

 • udział młodzieży w koncertach filharmonicznych, spektaklach teatralnych, konkursach literackich, plastycznych itp.,

 • organizowanie wycieczek krajoznawczych po regionie, Polsce i świecie.

 1. zapewnianiu uczniom stosownej pomocy socjalno-bytowej i psychologiczno-pedagogicznej poprzez działalność pedagoga szkolnego;

 2. stwarzaniu warunków do kształtowania zdrowego stylu życia poprzez:

 • organizowanie wycieczek krajoznawczych, rajdów pieszych, biwaków itp.,

 • wdrażanie i realizację różnorodnych programów profilaktycznych,

 • współpracę z Medycznym Studium Zawodowym w Suwałkach i poradniami psychologiczno-pedagogicznymi,

 • udział w akcjach społecznych,

 • organizowanie zajęć sportowych.

 1. podtrzymaniu poczucia tożsamości narodowej, językowej, religijnej w zależności od potrzeb młodzieży poprzez:

 • organizowanie klubów, kół, zespołów,

 • uczestniczenie w uroczystościach państwowych, narodowych i religijnych,

 • udział w zajęciach religii lub etyki.

 1. Szczegółowe sprecyzowanie celów i zadań Szkoły przedstawiono w realizowanym Programie Wychowawczo-Profilaktycznym dostosowanym do potrzeb rozwojowych uczniów oraz procesu kształcenia w Szkole.

 2. Szkoła zapewnia, odpowiednio do potrzeb i posiadanych środków, warunki pobytu w szkole zapewniające uczniom bezpieczeństwo, ochronę przed przemocą, uzależnieniami, demoralizacją oraz innymi przejawami patologii społecznej.

 3. Ocenianie w Szkole odbywa się na podstawie Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania.


 

§ 7. Szkolne zespoły i ich zadania

 1. W Szkole mogą być tworzone zespoły, których powołanie i zadania określa Dyrektor zarządzeniem.

 2. Nauczyciele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą Oddziałowy Zespół Nauczycieli, którego pracą kieruje wychowawca oddziału.

 3. Do zadań zespołu należy przede wszystkim:

 1. planowanie pracy dydaktyczno-wychowawczej w danym oddziale oraz wdrażanie wniosków pokontrolnych;

 2. porozumiewanie się co do wymagań oraz organizacji pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych;

 3. porozumiewanie się z rodzicami w sprawach opiekuńczo-wychowawczych i dydaktycznych.

 

§ 8. Organizacja zajęć dodatkowych

 1. Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, Radę Rodziców, uwzględniając w szczególności potrzeby rozwojowe uczniów i możliwości finansowe placówki.

 2. Na terenie szkoły mogą być organizowane zajęcia dodatkowe, zwłaszcza:

 1. koła zainteresowań;

 2. koła przedmiotowe;

 3. zajęcia sportowe.

 1. Zajęcia, o których mowa w ust. 2 mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.

 

§ 9.1. Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

2. Dostosowanie następuje na podstawie opracowanego dla ucznia indywidualnego programu edukacyjno terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanym przez zespół orzekający działający w publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, określając zakres tego programu.

 

§ 10.1. Szkoła organizuje opiekę i pomoc uczniom, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych lub losowych taka pomoc jest potrzebna.

2. W szkole organizowana jest pomoc psychologiczno-pedagogiczna, w szczególności w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;

 2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 3. korekcyjno-kompensacyjnych;

 4. logopedycznych;

 5. warsztatów, porad i konsultacji.

 

§ 11

Szkoła współdziała z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz innymi instytucjami świadczącymi specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom. W imieniu Szkoły z poradnią współpracuje pedagog szkolny.

 

§ 12

 

Szkoła realizuje Program Wychowawczo-Profilaktyczny uchwalony przez Radę Pedagogiczną w porozumieniu z Radą Rodziców.

 

§ 13

 

W szkole mogą być organizowane zajęcia z wychowania do życia w rodzinie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 14

 

Szkoła udostępnia bezpłatne podręczniki i materiały edukacyjne na zasadach określonych przez Dyrektora odrębnym zarządzeniem.

 

§ 15. Bezpieczeństwo i higiena pracy

 

1. Szkoła, zgodnie z odrębnymi przepisami zapewnia uczniom bezpieczne i higieniczne warunki w szkole.

2. W czasie zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych organizowanych przez szkołę uczniowie pozostają pod opieką nauczyciela. W czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurni pełnią obowiązki, zgodnie z zarządzeniem Dyrektora Szkoły.

 1. Nauczyciele prowadzący zajęcia mają obowiązek na każdej lekcji kontrolować frekwencję.

 2. W czasie wycieczek (wyjść) opiekę nad uczniami sprawuje nauczyciel, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy, nauki, wychowania i opieki na terenie szkoły oraz zabezpieczenia budynku szkoły przed innymi zagrożeniami wprowadzony jest monitoring wizyjny, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

Rozdział IV

Organizacja Szkoły

§ 16.1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

2. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji szkoły, opracowany przez Dyrektora najpóźniej do 30 kwietnia każdego roku, na podstawie szkolnego planu nauczania oraz planu finansowego szkoły. Arkusz organizacji zatwierdza organ prowadzący Szkołę do dnia 30 maja danego roku.

 1. Na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacji Szkoły Dyrektor z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ustala tygodniowy rozkład zajęć określający organizację obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych.

 2. Szkoła organizuje nauczanie indywidualne dla uczniów klas I-VIII, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 3. Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i eksperymentalną. Organizację działalności innowacyjnej i eksperymentalnej określają odrębne przepisy.

 4. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział złożony z uczniów, którzy odbywają zajęcia określone szkolnym planem nauczania i programem umieszczonym z zestawie programów dla danego oddziału i szkoły, dopuszczonych przez Dyrektora do użytku szkolnego.

 5. Podział na grupy odbywa się zgodnie z odrębnymi przepisami.

 6. Zajęcia edukacyjne w klasach I-III są prowadzone w oddziałach liczących nie więcej niż 25 uczniów.

 7. Decyzję o rozpoczęciu edukacji w szkole podejmują rodzice, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 8. Na wniosek rodziców lub opiekunów prawnych Dyrektor Szkoły, w obwodzie której dziecko mieszka, może zezwolić na spełnianie przez dziecko obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą oraz określić jego warunki.

 

§ 17.1. W szkole organizowane są zajęcia wspierające dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

2. Zajęcia lekcyjne realizowane są w systemie pięciodniowym.

3. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. Dopuszcza się prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie od 30 do 60 minut, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć ustalony w tygodniowym rozkładzie zajęć.

4. Przerwa międzylekcyjna trwa 10 lub 15 minut. Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Rodziców ustala czas trwania przerw międzylekcyjnych.

5. Zajęcia obowiązkowe, dodatkowe i nadobowiązkowe mogą być również prowadzone poza systemem oddziałowo-lekcyjnym w szczególności w formie:

 1. odrębnych kilkugodzinnych modułowych zajęć edukacyjnych;

 2. kół lub zespołów zainteresowań;

 3. wycieczek;

 4. tzw. „zielonych szkół”;

 5. projektów edukacyjnych.

 

§ 18. Stołówka szkolna

 1. W szkole zorganizowana jest stołówka.
 2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej ustala Dyrektor Szkoły
 3. Opłaty za posiłki ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym Szkołę.
 4. Organ prowadzący Szkołę może zwolnić rodziców z całości lub części opłat w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 

§ 19.1. W szkole funkcjonuje biblioteka i czytelnia szkolna.

2. Z biblioteki i czytelni mogą korzystać uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły oraz rodzice uczniów.

3. Szczegółowe zadania nauczyciela bibliotekarza, organizację pracy i zasady udostępniania zbiorów określa Regulamin Biblioteki i Czytelni Szkoły.

4. Biblioteka gromadzi dokumenty regulujące prawo wewnątrzszkolne.

 

§ 20. 1. W szkole funkcjonuje świetlica szkolna.

2. Środki finansowe na jej działalność, w tym na zajęcia świetlicowe oraz wyposażenie zapewnia organ prowadzący szkołę.

3. Świetlica jest pozalekcyjną formą opiekuńczo-wychowawczej działalności szkoły.

4. Szczegółową organizację świetlicy określa Regulamin Świetlicy Szkoły.

 

§ 21. Praktyki pedagogiczne

 

W Szkole mogą odbywać się praktyki studenckie, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

Rozdział V

Organy Szkoły i ich kompetencje

§ 22

 

 1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor szkoły;

 2. Rada Pedagogiczna;

 3. Rada Rodziców;

 4. Samorząd Uczniowski.

 1. Kompetencje Organów szkoły wynikają z Ustawy oraz aktów prawnych wydanych na jej podstawie.

 2. Organy szkoły, z wyjątkiem Dyrektora, działają w oparciu o własne regulaminy: Regulamin Rady Pedagogicznej, Regulamin Rady Rodziców, Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 

 

 

 

§ 23. Dyrektor Szkoły

 

 1. Dyrektor Szkoły realizuje politykę oświatową państwa w świetle obowiązujących przepisów prawa.

 2. Dyrektor Szkoły opracowuje na każdy rok szkolny Plan nadzoru pedagogicznego i roczny plan pracy szkoły.

 3. Do kompetencji Dyrektora należy w szczególności:

 1. kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą Zespołu;

 2. reprezentowanie Zespołu na zewnątrz;

 3. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;

 4. realizowanie uchwał rady pedagogicznej i innych organów Zespołu podjętych w ramach ich kompetencji stanowiących;

 5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym Zespołu i podnoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;

 6. organizowanie obsługi administracyjnej, finansowej i gospodarczej Zespołu;

 7. sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;

 8. współdziałanie ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;

 9. dbanie o mienie Zespołu oraz zapewnienie właściwej ochrony przeciwpożarowej na terenie szkół wchodzących w skład Zespołu;

 10. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez szkoły wchodzące w skład Zespołu;

 11. stwarzanie warunków do działania w Zespole: wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej szkoły lub placówki;

 12. dbanie o realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia;

 13. współpracowanie z pielęgniarką albo higienistką szkolną sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą, w tym udostępnianie imię, nazwisko i numer PESEL ucznia celem właściwej realizacji tej opieki;

 14. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczegółowych.

 1. Dyrektor we współpracy z innymi nauczycielami zajmującymi stanowiska kierownicze, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego:

 1. przeprowadza ewaluację wewnętrzną i wykorzystuje jej wyniki do doskonalenia jakości pracy szkoły;

 2. kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej szkoły;

 3. wspomaga nauczycieli w realizacji ich zadań, w szczególności przez:

 • organizowanie szkoleń i narad,

 • motywowanie do doskonalenia i rozwoju zawodowego,

 • przedstawienie nauczycielom wniosków wynikających ze sprawowanego przez dyrektora szkoły nadzoru pedagogicznego.

 1. W celu realizacji zadań, o których mowa w ust. 4, Dyrektor Szkoły w szczególności obserwuje prowadzone przez nauczycieli zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze oraz inne zajęcia i czynności wynikające z działalności statutowej Szkoły.

 2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Zespole nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor w szczególności decyduje w sprawach:

 1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników Zespołu;

 2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Zespołu;

 3. występowania z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników Zespołu, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;

 4. przydziału zakresu obowiązków pracownikom nie będących nauczycielami.

 

§ 24. Stanowiska kierownicze w Szkole

 

 1. Dyrektor Szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę tworzy stanowisko wicedyrektora.

 2. Zasady tworzenia stanowiska wicedyrektora określają odrębne przepisy.

 3. Powołania na stanowisko wicedyrektora i odwołania z niego dokonuje Dyrektor po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego i Rady Pedagogicznej.

 

 

 1. Nauczyciel może być odwołany z funkcji wicedyrektora na własną prośbę, zgodnie z obowiązującymi przepisami.

 

§ 25. Wicedyrektor Szkoły:

 

 1. Wicedyrektor w szczególności:

 1. sprawuje nadzór pedagogiczny nad podległymi mu nauczycielami;

 2. sprawuje opiekę nad uczniami oraz współdziała z Dyrektorem w stwarzaniu warunków do ich harmonijnego rozwoju psychofizycznego;

 3. wspomaga Dyrektora w realizacji statutowych zadań szkoły, dbając o właściwą atmosferę i dyscyplinę pracy, odpowiedni poziom oraz wyniki nauczania i wychowania;

 4. wspomaga nauczycieli i wychowawców w realizacji ich zadań;

 5. prowadzi stałą współpracę z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;

 6. organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli;

 7. kontroluje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia dokumentacji pedagogicznej w zakresie mu powierzonym;

 8. z upoważnienia Dyrektora reprezentuje Szkołę na zewnątrz.

 

§ 26. Rada Pedagogiczna

 

 1. Szkole działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Szkoływ zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki.

 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą: Dyrektor Szkoły i wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Szkoły.

 3. Do kompetencji Rady Pedagogicznej Szkoły należy:

 1. zatwierdzanie planów pracy Szkoły;

 2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów Szkoły;

 3. podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych, po zaopiniowaniu ich projektów przez radę rodziców;

 4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli;

 5. wybieranie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej na stanowisko dyrektora na wspólnym posiedzeniu z Radą Pedagogiczną Liceum i Gimnazjum;

 6. wnioskowanie o ocenę pracy nauczyciela lub Dyrektora;

 

 1. zatwierdzanie na wniosek Dyrektora regulaminów szkolnych;

 2. ustalanie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą lub placówką przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy szkoły lub placówki.

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły opiniuje w szczególności:

 1. organizację pracy Szkoły, w szczególności arkusz organizacyjny i tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych Szkoły, projekt planu finansowego Zespołu;

 2. wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;

 3. propozycje Dyrektora w sprawie przydziału nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;

 4. przedłużenie kadencji Dyrektorowi bez ogłaszania konkursu na wspólnym posiedzeniu z Radą Pedagogiczną Liceum i Gimnazjum;

 5. kandydatów na stanowiska kierownicze w szkole;

 6. warunki realizacji projektu edukacyjnego.

 1. Rada Pedagogiczna Szkoły ponadto:

 1. przygotowuje projekt statutu Szkoły albo jego zmian oraz uchwala go;

 2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;

 3. może występować do organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny z wnioskiem o zbadanie i dokonanie oceny działalności Szkoły.

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ich członków.

 2. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Protokół podpisuje protokolant i Dyrektor Szkoły.

 3. Nauczyciele i inne osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej są zobowiązane do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniu Rady Pedagogicznej.

 4. Dyrektor Szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z prawem podjętych przez Radę Pedagogiczną w ramach jej kompetencji stanowiących, zawiadamiając o tym organ prowadzący oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny.

 5. Szczegółowe zasady działalności Rady Pedagogicznej określa Regulamin.

 

 

§ 27. Rada Rodziców

 

 1. W Szkole funkcjonuje Rada Rodziców.

 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa w szczególności:

 1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;

 2. szczegółowy tryb przeprowadzania wyborów do Rady Rodziców oraz przedstawicieli do rad oddziałowych.

 1. Do kompetencji Rady Rodziców należą przede wszystkim:

 1. uchwalanie w porozumieniu z Radą Pedagogiczną programu dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczo-profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców;

 2. opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły;

 3. opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły;

 4. opiniowanie dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 1. W celu wspierania działalności statutowej Zespołu Rady Rodziców mogą gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

§ 28. Samorząd Uczniowski

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.

 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie Szkoły.

 3. Zasady wybierania i działania Samorządu określa Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

 4. Rada odpowiedniego Samorządu Uczniowskiego może przedstawiać dyrektorowi i właściwej Radzie Pedagogicznej wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, a szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:

 1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;

 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;

 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;

 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;

 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi, w porozumieniu z Dyrektorem;

 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;

 7. prawo podejmowania działań z zakresu wolontariatu w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły.

 

§ 29. Inne podmioty mogące działać na terenie szkoły

 

 1. Szkoła stwarza warunki do działania dla stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzenie i wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej szkoły.

 2. Zgodę na podjęcie działalności przez stowarzyszenia i organizacje, o których mowa w ust. l, wyraża Dyrektor Szkoły po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.

 

§ 30. Zasady współdziałania organów szkoły

 

 1. Organy szkoły zakładają zgodną i harmonijną współpracę w celu realizacji zadań szkoły.

 2. Szczegółowe zasady współdziałania określają regulaminy poszczególnych organów Szkoły.

 3. Wymiana informacji między organami Szkoły odbywa się przede wszystkim poprzez:

 1. tablice informacyjne;

 2. stronę internetową Szkoły;

 3. drogą e-mailową.

 1. Wnioski, uwagi i opinie formułowane przez organy Szkoły w ramach ich kompetencji, a kierowane pod adresem Dyrektora Szkoły lub innych organów Szkoły, wymagają formy pisemnej.

 

§ 31. Rozwiązywanie sytuacji konfliktowych

 

 1. Między członkami Rady Pedagogicznej w pierwszej instancji spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami.

 2. Między członkami Rady Pedagogicznej a Radą Rodziców w pierwszej instancji spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami.

 3. Między członkami Rady Pedagogicznej a Samorządem w pierwszej instancji spór rozstrzyga Dyrektor Szkoły w drodze rozmów z zainteresowanymi stronami.

 4. W przypadku braku porozumienia w kwestiach spornych, mimo mediacji prowadzonych przez Dyrektora Szkoły, każda z zainteresowanych stron ma prawo zwrócić się do Dyrektora o powołanie komisji rozjemczej, w skład której wchodzą przedstawiciele zainteresowanych stron (po 3 osoby).

 5. W przypadku, gdy konflikt obejmuje Dyrektora, a komisja rozjemcza nie określi jednoznacznie swojego stanowiska, postępowanie wyjaśniające prowadzi organ prowadzący.

 6. Pierwszeństwo przy rozwiązywaniu sporów między organami Szkoły mają metody polubowne.

 

Rozdział VI

Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły

§ 32. 1. W szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracyjnych i pracowników obsługi.

 1. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy; zakres ich obowiązków ustala Dyrektor Szkoły.

 2. Pracownicy administracji i obsługi wykonują swoje zadania zgodnie z zakresami czynności, a ponadto współdziałają z nauczycielami w realizacji statutowych celów szkoły.

 

§ 33. Zadania i obowiązki nauczycieli

 

 1. Każdy nauczyciel odpowiada służbowo i prawnie za bezpieczeństwo, zdrowie i życie powierzonych jego opiece uczniów.

 2. Nauczyciele zobowiązani są realizować zajęcia dodatkowe wynikające z zadań statutowych Szkoły.

 3. Nauczyciele prowadzący zajęcia obowiązkowe, dodatkowe, pozalekcyjne
  i pozaszkolne są zobowiązani w szczególności do:

 1. stwarzania podczas zajęć właściwej atmosfery, która zapewni pozytywną motywację uczenia się;

 2. dostosowania metod pracy do możliwości psychofizycznych uczniów;

 

 1. rozbudzania zainteresowań uczniów;

 2. wykorzystywania nowoczesnych metod informatycznych w procesie kształcenia;

 3. dbania o pomoce i sprzęt szkolny oraz zbiory biblioteki szkolnej;

 4. współpracy z rodzicami ucznia.

 1. Ponadto nauczyciel zobowiązany jest zwłaszcza:

 1. wykonywać polecenia służbowe;

 2. przestrzegać zapisów statutu;

 3. rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły;

 4. rzetelnie i systematycznie przygotowywać się do zajęć lekcyjnych;

 5. prawidłowo prowadzić dokumentację pedagogiczną:

 • dziennik lekcyjny oraz dokumentację przebiegu nauczania - na bieżąco,

 • dokumentację pomocy psychologiczno-pedagogicznej - na bieżąco,

 • plany pracy nauczyciela i wychowawcy - do 15 września,

 • sprawozdania z pracy nauczyciela - koniec I i II semestru, zgodnie z ustaleniami Dyrektora.

 1. ściśle stosować zasady oceniania zawarte w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania;

 2. systematycznie doskonalić umiejętności zawodowe i dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego;

 3. dawać przykład uczniom swoją wzorową postawą i zachowaniem;

 4. realizować cele i założenia Szkolnego programu wychowawczo-profilaktycznego.

 1. Nauczyciel, podczas lub w związku z pełnieniem obowiązków służbowych, korzysta z ochrony przewidzianej dla funkcjonariuszy publicznych na zasadach określonych w Kodeksie Karnym.

 

§ 34

Prawa nauczycieli wynikają z Ustawy o systemie oświaty, Ustawy Prawo Oświatowe, Karty Nauczyciela i Kodeksu Pracy.

 

§ 35. Wychowawca

 

 1. Oddziałem kieruje nauczyciel wychowawca.

 2. Do obowiązków nauczyciela pełniącego funkcję wychowawcy należy w szczególności:

 1. opracowanie rocznego planu pracy wychowawczej zgodnego z Programem wychowawczo-profilaktycznym szkoły oraz zapoznaje z nim rodziców;

 2. podejmowanie działań na rzecz integracji zespołu wychowanków;

 3. organizacja uczestnictwa klasy w życiu szkoły;

 4. organizacja życia klasy we współpracy z rodzicami;

 5. zapoznanie uczniów i rodziców ze Statutem Szkoły oraz obowiązującą dokumentacją szkolną;

 6. poinformowanie osobiście lub telefonicznie rodziców o nieobecności ucznia w szkole, która trwa dłużej niż 3 dni, w ciągu następnych 48 godzin;

 7. rozpoznawanie potrzeb i trudności uczniów danej klasy, a następnie przy współpracy nauczycieli uczących i specjalistów - zaspokajanie tych potrzeb bądź niwelowanie trudności;

 8. rozpatrywanie odwołań od kar określonych w statucie szkoły.

 1. Wychowawca ma prawo korzystać z pomocy merytorycznej i metodycznej poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz innych właściwych placówek lub instytucji oświatowych i naukowych.

§ 36

 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów mogą tworzyć zespoły przedmiotowe. Rodzaje zespołów i ich skład osobowy określają właściwe Rady Pedagogiczne na swoim zebraniu.

 2. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje powołany przez Dyrektora przewodniczący zespołu.

 3. Do zadań zespołu przedmiotowego należy:

 1. wybór programów nauczania i współdziałanie w ich realizacji;

 2. opracowanie kryteriów oceniania uczniów i badania ich osiągnięć;

 3. opiniowanie programów autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych;

 4. organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia nauczycieli;

 5. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia.

 

§ 37. Pedagog szkolny

 

   1. Do zadań pedagoga szkolnego należy:

 1. rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;

 2. określanie form i sposobów udzielanej uczniom pomocy, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami i pomocy psychologiczno-pedagogicznej, która powinna być odpowiednia do rozpoznanych potrzeb;

 3. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;

 4. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, o których mowa w odrębnych przepisach, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;

 5. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w tym udzielanie pomocy wychowawcom klas w prowadzeniu godzin wychowawczych;

 6. działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;

 7. współpraca (na zasadach określonych przez Dyrektora Zespołu) z właściwymi jednostkami pozaszkolnymi w celu przeciwdziałania patologiom, agresji i wynaturzeniom w zachowaniu uczniów, w tym współpraca z kuratorem sądowym oraz sądem rodzinnym i opiekuńczym.

§ 38. Nauczyciel bibliotekarz

Do zadań nauczyciela bibliotekarza należy:

 1. prowadzenie prac pedagogicznych w następującym zakresie:

 1. udostępnianie zbiorów (zgodnie z regulaminem biblioteki);

 2. prowadzenie działalności informacyjnej i poradniczej;

 3. prowadzenie różnych form upowszechniania czytelnictwa;

 4. udział w realizacji edukacji czytelniczej i medialnej (zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania);

 5. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, nauczycielami przedmiotów, rodzicami uczniów, bibliotekarzami.

 1. prowadzenie prac organizacyjno-technicznych w następującym zakresie:

 1. gromadzenie zbiorów;

 2. ewidencji i opracowania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;

 3. selekcja zbiorów;

 4. prowadzenie warsztatu informacyjnego (katalogi, kartoteki, księgozbiór podręczny);

 5. prowadzenie określonej przepisami dokumentacji pracy biblioteki;

 6. sporządzanie planów pracy biblioteki, które podlegają zatwierdzeniu przez dyrektora.

 1. udzielenie informacji bibliotecznych, bibliograficznych i tekstowych, a także informowanie uczniów i nauczycieli o nowych, szczególnie wartościowych książkach;

 2. wdrażanie technologii komputerowej do ewidencjonowania zbiorów bibliotecznych, a także do efektywnego poszukiwania informacji bibliotecznych, bibliograficznych i innych;

 3. udzielanie nauczycielom pomocy w ich pracy dydaktycznej;

 4. przeprowadzanie półrocznych analiz dotyczących stanu czytelnictwa;

 5. systematyczne zabezpieczanie zbiorów przed szybkim ich zużyciem;

 6. dokonywanie selekcji zbiorów zbędnych lub zniszczonych i prowadzenie w tym zakresie odpowiedniej dokumentacji;

 7. prowadzenie archiwum szkolnego.

§ 39. Pracownicy administracji i obsługi

 1. Do wykonywania zadań administracyjno-gospodarczych i budżetowo-finansowych zatrudnia się pracowników administracji i obsługi.

 2. Zadaniem pracowników administracji i obsługi jest zapewnienie sprawnego działania szkół wchodzących w skład Zespołu, utrzymanie obiektu i jego otoczenia w ładzie i czystości.

 3. Szczegółowy zakres zadań pracowników administracji i obsługi określony jest w Regulaminie organizacyjnym Zespołu Szkół nr 2 w Suwałkach wprowadzonym zarządzeniem dyrektora Szkoły nr 41 z dnia 28 listopada 2011r.

 

 

Rozdział VII

Pomoc psychologiczno-pedagogiczna

§ 40. 1. Planowanie i koordynowanie udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej należy do wychowawcy klasy.

 

 

2. Objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną dotyczy ucznia posiadającego:

 1. orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;

 2. orzeczenie o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, a o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych organizowanych zgodnie z przepisami o ochronie zdrowia psychicznego;

 3. orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania;

 4. opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oraz pedagog, logopeda.

4. Organizacja i udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej odbywa się we współpracy z:

 1. rodzicami uczniów;

 2. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, w tym poradniami specjalistycznymi;

 3. placówkami doskonalenia nauczycieli;

 4. innymi szkołami i placówkami;

 5. organizacjami pozarządowymi oraz instytucjami działającymi na rzecz rodziny i dzieci;

6. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna może być udzielana uczniom w formie:

 1. zajęć rozwijających uzdolnienia;

 2. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;

 3. zajęć specjalistycznych: korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych, rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne, innych zajęć o charakterze terapeutycznym;

 4. porad i konsultacji.

7. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana uczniowi polega na rozpoznawaniu, zaspokajaniu jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych dziecka i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole.

8. Dyrektor Szkoły ustala formy, sposoby i okresy udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w których poszczególne formy będą realizowane. O przyjętych ustaleniach niezwłocznie informuje na piśmie rodziców ucznia.

9. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna udzielana rodzicom uczniów i nauczycielom polega na wspieraniu rodziców oraz nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych i dydaktycznych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych w celu zwiększania efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

10. Korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne.

 

 

Rozdział VIII

Prawa i obowiązki rodziców

§ 41. Prawa rodziców

 1. Rodzice uczniów mają prawo w szczególności do:

 1. występowania w każdej sprawie dotyczącej dziecka;

 2. zapoznania z kryteriami ocen z każdego przedmiotu;

 3. uzyskiwania informacji o prawach dziecka i swoich w danej sytuacji szkolnej;

 4. uzyskiwania informacji o ocenach bieżących swojego dziecka;

 5. uzyskiwania pomocy w sprawach wychowania i kształcenia dziecka w ramach działań Szkoły;

 6. czynnego decydowania o funkcjonowaniu Szkoły;

 7. uzyskiwania pomocy materialnej dla swojego dziecka na zasadach zawartych w odrębnych przepisach;

 8. dostępności do Statutu szkoły i dokumentów szkolnych;

 9. podejmowania decyzji w sprawie ubezpieczenia dziecka.

 1. Wszelkie informacje dotyczące ucznia udostępniane są bezpłatnie niezależnie od sposobu ich przekazania.

 

§ 42. Obowiązki rodziców

 

 1. Rodzice odpowiadają za realizowanie przez dziecko obowiązku szkolnego i są zobowiązani do:

 1. dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do szkoły;

 2. zapewnienia regularnego uczęszczania dziecka na zajęcia szkolne.

 1. Niespełnienie obowiązku szkolnego podlega egzekucji w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 2. Przez niespełnienie obowiązku szkolnego należy rozumieć nieusprawiedliwioną nieobecność w okresie jednego miesiąca na co najmniej 50% obowiązkowych zajęć edukacyjnych w szkole.

 3. Rodzice ponoszą współodpowiedzialność za postępy dziecka w nauce, zapewniając im odpowiednie warunki do przygotowania się do zajęć szkolnych.

 4. Rodzice obowiązani są poinformować (osobiście lub telefonicznie) wychowawcę klasy w ciągu 3 dni o przewidywanej nieobecności dziecka w Szkole, jeśli ma ona trwać dłużej niż 3 dni.

 5. Rodzice usprawiedliwiają nieobecność dziecka w ciągu 7 dni (w formie pisemnej lub ustnej), z podaniem przyczyny nieobecności;

 6. W przypadku zaniedbania wykonywania obowiązków rodzicielskich, stosowania przemocy wobec dzieci, demoralizacji, wykorzystywania seksualnego Szkoła musi zwrócić się o pomoc do odpowiednich organów władzy publicznej w celu ochrony dziecka.

 

 

§ 43. Nauczanie domowe

 

 1. Rodzic ma prawo zapewnić dziecku edukację w ramach edukacji domowej.

 2. Zasady ubiegania się o zgodę na nauczanie poza szkołą regulują odrębne przepisy.

Dziecko spełniające obowiązek nauki poza szkołą w każdym roku szkolnym przystępuje do rocznych egzaminów klasyfikacyjnych, przeprowadzanych zgodnie z art. 37 ustawy Prawo Oświatowe.

 

Rozdział IX

Prawa i obowiązki uczniów

§ 44. Prawa uczniów

Uczniowie Zespołu mają prawo do:

 1. właściwie zorganizowanego procesu kształcenia i życzliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym;

 2. zapoznania się z programem nauczania poszczególnych przedmiotów, który przedstawiany jest na lekcjach wprowadzających oraz udostępniany jest w bibliotece szkolnej;

 3. zapoznania się z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania i Przedmiotowym Systemem Oceniania;

 4. sprawiedliwej, obiektywnej i jawnej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów edukacyjnych;

 5. opieki wychowawczej, pedagogicznej, psychologicznej, socjalnej i zdrowotnej prowadzonej przez Zespół, zapewniającej bezpieczeństwo pobytu, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie jego godności;

 6. swobodnego wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia szkoły, a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;

 7. informacji o terminach i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości, podawanej z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;

 8. rozwijania swoich zainteresowań, zdolności i talentów poprzez indywidualizację pracy na lekcjach, różnicowanie zadań domowych, udział w szkolnych i pozaszkolnych kołach zainteresowań, wycieczkach, obozach, pracę w organizacjach młodzieżowych;

 9. odpoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych oraz przerw świątecznych i ferii szkolnych;

 10. korzystania z pomieszczeń, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki szkolnej, na zasadach określonych w stosownych regulaminach Zespołu;

 11. uczestniczenia w imprezach kulturalnych, oświatowych, sportowych i rozrywkowych na terenie Szkoły oraz w przygotowaniu tych imprez;

 12. wpływaniu na życie Szkoły poprzez działalność samorządową i społeczną, a także zrzeszanie się w organizacjach działających na terenie Zespołu;

 13. reprezentowania Szkoły w konkursach przedmiotowych, tematycznych i artystycznych, w międzyszkolnym współzawodnictwie sportowym oraz podczas uroczystości poza szkołą, jeżeli posiada pozytywne oceny ze wszystkich zajęć edukacyjnych, a ocena z zachowania jest nie niższa niż poprawna.

 

§ 45. Obowiązki uczniów

 1. Do obowiązków ucznia w szczególności należy:

 1. przestrzeganie postanowień zawartych w Statucie;

 

 1. przestrzeganie regulaminów obowiązujących w szkole dotyczących ucznia;

 2. odnoszenie się w sposób kulturalny i z szacunkiem do nauczycieli, innych pracowników szkoły oraz pozostałych uczniów;

 3. dbanie o wspólne dobro, ład i porządek;

 4. dbanie o mienie szkoły;

 5. udział w zajęciach edukacyjnych zgodnie z planem lekcji i właściwe zachowanie się podczas ich trwania;

 6. pozostawanie na terenie szkoły w czasie przerw i właściwe zachowanie się w czasie ich trwania;

 7. właściwe przygotowanie do lekcji i odrabianie prac domowych;

 8. poszanowanie symboli narodowych, międzynarodowych i szkolnych;

 9. pozostawianie po przybyciu do szkoły wierzchniego okrycia w szatni i zmiana obuwia;

 10. dbania o higienę osobistą i wygląd;

 11. w przypadku uczniów klasy VII i VIII klasy noszenia jednolitych strojów szkolnych na zasadach ustalonych przez Dyrektora.

 

§ 46. Zasady używania w Szkole telefonu komórkowego (lub innych urządzeń elektronicznych) oraz procedury w przypadku, kiedy uczeń używa bez pozwolenia nauczyciela telefonu komórkowego (lub innego urządzenia elektrycznego) na terenie szkoły:

 1. Na terenie naszej szkoły od swojej pierwszej do ostatniej godziny lekcyjnej nie może korzystać z własnych telefonów komórkowych oraz innych urządzeń elektrycznych (tablety, notebooki, ipody, ipt.)

 

 1. Uczeń, który przyniósł telefon lub inne urządzenie elektroniczne do szkoły ma obowiązek je wyłączyć i schować do plecaka lub szafki szkolnej.

 

 1. W szkole uczeń ma prawo korzystania z telefonu stacjonarnego mieszczącego się w gabinecie pedagoga, a także znajdującego się w sekretariacie szkoły.

 

 1. Jeśli uczeń ma wyraźną potrzebę skontaktowania się z rodzicami lub opiekunem ze swojego telefonu, robi to za pozwoleniem i w obecności nauczyciela dyżurującego lub pracownika obsługi szkoły.

 

 1. W przypadku używania przez ucznia telefonu komórkowego na terenie szkoły, każdy nauczyciel lub pracownik szkoły ma prawo odebrać uczniowi telefon. Telefon jest przekazywany wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły lub do sekretariatu jako depozyt.

 

 1. Zatrzymany w depozycie telefon może odebrać jedynie rodzic lub prawny opiekun ucznia.

 2.  

Uczeń, któremu odebrano telefon otrzymuje odpowiedni wpis w dzienniku szkolnym w formie uwagi.

 

 1. W przypadku, gdy uczeń używający telefonu komórkowego na terenie szkoły nie odda go pracownikowi szkoły mimo, że zostanie o to przez niego poproszony, do szkoły zostaje wezwany rodzic lub opiekun prawny ucznia..

 

 

§ 47. W Szkole nie wolno:

 1. posiadać papierosów, alkoholu, narkotyków i innych środków odurzających oraz zażywać ich;

 2. mieć narzędzi zagrażających zdrowiu i życiu innych.

 

§ 48. Szkolne zasady dotyczące wyglądu ucznia i obowiązujący strój szkolny

 

 1. Uczeń oraz jego ubiór na terenie szkoły powinien być zadbany i czysty.

 2. Ubiór ucznia powinien być dostosowany do miejsca pobytu (szkoła- lekcja, dyskoteka, wycieczka, teatr itp.) Na zajęciach odbywających się poza budynkiem szkoły organizator zajęć może dodatkowo określić obowiązujący strój, między innymi ze względu na bezpieczeństwo oraz charakter uroczystości.

 3. Noszony ubiór nie może zawierać nadruków prowokacyjnych i obraźliwych, wywołujących agresję, popierających zbrodnicze ideologie, jak również wzorów kojarzących się z takimi elementami.

 4. Strój odświętny (galowy) obowiązujący podczas uroczystości szkolnych, konkursów, oraz reprezentowania szkoły na zewnątrz:

 1. dziewczęta - biała bluzka z długim lub krótkim rękawem, granatowa, szara lub czarna spódnica lub eleganckie spodnie w tych samych kolorach;

 2. chłopcy - biała koszula z długim lub krótkim rękawem, granatowe, szare, czarne spodnie (ewentualnie garnitur).

 1. Strój codzienny obowiązujący podczas dni nauki szkolnej:

 1. dziewczęta mogą nosić zarówno spódnice czy sukienki (długość nie może być krótsza niż tuż nad kolano) jak i spodnie (długie lub do wysokości kolan) w stonowanych kolorach; zabrania się noszenia krótkich szortów lub spodenek poza lekcjami wychowania fizycznego.

 2. chłopców obowiązują długie spodnie o klasycznym kroju w stonowanych kolorach, lub spodnie sportowe (dresy), w okresie letnim spodnie mogą być nieco krótsze (do wysokości kolan);

 3. ubrania nie mogą eksponować bielizny osobistej, powinny mieć długość zasłaniającą brzuch i ramiona;

 4. elementem obowiązkowego stroju ucznia jest zakryte obuwie na jasnej gumie do chodzenia tylko po szkole, zapewniające bezpieczeństwo;

 5. dodatki i biżuteria powinna być skromna, bezpieczna. Dopuszczalne jest noszenie przez uczennice dyskretnych, krótkich kolczyków w uszach - tylko jednej pary, a na palcach czy przegubach dłoni delikatnych ozdób. Podczas lekcji wychowania fizycznego wszystkie ozdoby tego typu muszą być obowiązkowo zdejmowane.

 6. Noszona biżuteria, torby i plecaki nie mogą zawierać nadruków ani emblematów o charakterze wulgarnym, obraźliwym, prowokacyjnym lub wywołującym agresję, a elementy dekoracyjne nie mogą mieć agresywnych akcentów, np. bransolety z ćwiekami, łańcuchy, żyletki, agrafki;

 7. nie dopuszcza się noszenia nakryć głowy podczas pobytu w szkole (czapki, kaptury).

 8. przekłuwanie i ozdabianie ciała w innych niż uszy miejscach oraz tatuaże są absolutnie zakazane;

 9. fryzura ucznia może mieć dowolną długość, ale zarówno jej kolor jak i kształt muszą mieć charakter naturalny – bez koloryzacji, zmiany struktury włosa, przycinania i układania ich w sposób kojarzący się z subkulturami młodzieżowymi; włosy powinny być przede wszystkim czyste i starannie uczesane, długie – powinny być ułożone tak, aby nie przeszkadzały w pracy na lekcji (dziewczęta z długimi włosami powinny je związywać lub upinać);

 10. zakazane jest stosowanie jakiegokolwiek makijażu. Wyjątkiem mogą być tylko makijaże aktorów na występy teatralne lub delikatne makijaże na zabawy szkolne.

 11. zakazane jest malowanie paznokci oraz stosowanie nienaturalnych ozdób.

 1. Na lekcje wychowania fizycznego uczeń zobowiązany jest do przynoszenia zmiennego stroju zgodnie z wymogami nauczyciela.

 2. Opis stroju i schludnego wyglądu ucznia nie obejmuje wszystkich szczegółów i przypadków. W razie wątpliwości, czy strój lub wygląd są odpowiednie, decyzję podejmuje wychowawca klasy, inny nauczyciel.

 

§ 49. Konsekwencje niestosowania się do powyższych zasad

 

 1. Naruszenie powyższych zasad pociągnie za sobą następujące konsekwencje:

 1. rozmowa z wychowawcą;

 2. rozmowa z pedagogiem Szkoły;

 3. wezwanie do szkoły rodziców na rozmowę z wychowawcą, pedagogiem i Dyrektorem;

 4. obniżenie oceny z zachowania.

 

Rozdział X

Formy nagradzania i karania

§ 50. 1. W Szkole przyznawane są nagrody w szczególności za:

 1. podejmowanie działań na rzecz innych uczniów z klasy lub szkoły z własnej inicjatywy;

 2. osiągnięcia w konkursach;

 3. osiągnięcia sportowe;

 4. wyjątkową postawę;

 5. wysokie osiągnięcia w nauce (średnią 4,75 i wyżej oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania);

 6. wzorowe zachowanie i najwyższą średnią ocen w szkole.

2. Ustala się następujące formy nagród:

 1. pochwała ustna nauczyciela w klasie w obecności uczniów;

 2. pochwala pisemna nauczyciela skierowana do ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych);

 3. pochwała ustna dyrektora;

 4. pochwała pisemna dyrektora skierowana do ucznia i jego rodziców (opiekunów prawnych);

 5. podziękowanie w formie dyplomu, nagrody książkowej lub rzeczowej;

 6. list pochwalny.

3. W Szkole mogą być przyznawane też inne nagrody przez uczniów, Samorząd Szkolny, klasę, rodziców, nauczycieli lub Dyrektora w formie ustalonej przez wymienionych inicjatorów.

4. W przypadku zastrzeżeń do przyznanej nagrody można złożyć uzasadniony pisemny wniosek do Dyrektora Szkoły w terminie 7 dni od przyznania nagrody. Dyrektor Szkoły w terminie nie dłuższym niż 7 dni uwzględnia wniosek i podejmuje kroki zmierzające do uchylenia niesłusznie przyznanej nagrody albo oddala wniosek.

 

§ 51. Kary

 

 1. Wobec uczniów łamiących przepisy szkolne stosuje się kary, które nie mogą naruszać ich nietykalności i godności osobistej.

 2. Uczeń łamiący zasady zawarte w Statucie Szkoły oraz ogólnie przyjęte normy zachowania i współżycia społecznego uważane powszechnie za dobre, może być ukarany w następujący sposób:

 1. upomnienie lub nagana ustna wychowawcy klasy na forum klasy;

 2. upomnienie lub nagana ustna wychowawcy klasy na forum klasy w obecności Dyrektora Szkoły;

 3. odebranie przywilejów uczniowskich, np. możliwości uczestnictwa w imprezach klasowych, wycieczkach;

 4. nagana pisemna w formie listu skierowanego do rodziców, po przeprowadzeniu działań wyjaśniających;

 5. nagana Dyrektora udzielona w obecności rodziców z wpisem do dziennika, a w przypadku powtórzenia się niewłaściwych zachowań, konieczna diagnoza problemu dokonana przez pedagoga;

 6. przeniesienie do innej klasy za zgodą rodziców;

 7. w przypadkach uzasadnionych można zastosować inne formy kary np.: uczeń może zostać zobowiązany do wykonania wyznaczonej pracy na rzecz środowiska.

 1. Nauczyciel o wymierzonych karach powinien powiadomić rodziców ucznia.

 2. Zastosowanie wobec ucznia kary przeniesienia do innej szkoły może nastąpić za zgodą Kuratora Oświaty w następujących przypadkach:

 1. agresywne zachowanie stwarzające zagrożenie życia lub zdrowia innych;

 2. szczególnie aroganckie zachowanie wobec dorosłych lub rówieśników, naruszenie ich godności osobistej.

 1. Postępowanie w przypadku łamania norm zachowania w szkole:

 1. wyjaśnienie problemu i udzielenie pomocy w przezwyciężeniu trudności z dostosowaniem się do zasad zawartych w Statucie:

 • rozmowa ucznia z wychowawcą i/lub nauczycielem,

 • rozmowa z pedagogiem,

 • rozmowa ucznia z wicedyrektorem Szkoły,

 • rozmowa z Dyrektorem Szkoły,

 • rozmowa w obecności rodziców z Dyrektorem, wicedyrektorem lub/i pedagogiem,

 • spisanie kontraktu, obserwacja wywiązywania się ucznia z postanowień.

 1. odwołanie się do osób lub instytucji wspierających rodzinę i szkołę w sytuacjach szczególnych oraz w przypadkach uzasadnionych zgłoszenie sprawy odpowiednim organom (Policja, Sąd);

 2. stosowane kary i ich rodzaj są zgodne z uregulowaniami Statutu Szkoły;

 3. osobami (organami) uprawionymi do wyboru i zastosowania kary są: wychowawca klasy, wicedyrektor, Dyrektor Szkoły, Rada Pedagogiczna;

 4. uczeń ma prawo odwołania się od kary w ciągu siedmiu dni od daty uzyskania informacji o jej udzieleniu. Odwołanie składa rodzic ucznia do Dyrektora Szkoły. Odwołanie winno zawierać uzasadnienie i mieć formę pisemną;

 5. w celu rozpatrzenia odwołania Dyrektor Szkoły w ciągu 7 dni od daty otrzymania odwołania powołuje komisję, w skład której wchodzą: wychowawca, przedstawiciel Dyrekcji, opiekun Samorządu Szkolnego, reprezentujący stanowisko uczniów;

 6. decyzja komisji zostaje przekazana rodzicom w formie pisemnej w ciągu trzech dni roboczych od posiedzenia komisji;

 7. decyzja komisji jest ostateczna.

 

Rozdział XI

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania


 

§ 52. 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:

   1. informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie;

   2. udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;

   3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;

   4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;

   5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej;

   6. udzielanie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć.

§ 53

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę.

 2. Ocenianiu podlegają osiągnięcia edukacyjne i zachowanie ucznia.

 3. Oceny powinny być obiektywne, sprawiedliwe i jawne oraz wspierać rozwój ucznia.

 4. Ocenie powinno towarzyszyć uzasadnienie, uświadamiające uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym) mocne i słabe strony postępów w nauce i zachowaniu.

 5. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę oddziału, nauczycieli oraz uczniów danego oddziału stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków określonych w statucie szkoły.

 6. Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.

§ 54

 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania określone w niniejszym Statucie odnoszą się do uczniów klas I-VIII.

 § 55. Zasady i podstawy oceniania

 1. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów o:

 1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i semestralnych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;

 2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;

 3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana semestralnej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.

 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:

 1. warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania;

 2. o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;

 3. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 1. W klasach I-III:

 1. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel wychowawca systematycznie odnotowuje w dzienniku zajęć, ćwiczeniach, zeszytach ucznia osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując oceną cyfrową zgodną ze skalą;

 2. Do oceny wliczają się: kartkówki, sprawdziany, testy, zadania domowe, prace samodzielne (np. albumy, makiety), ciche i głośne czytanie, przepisywanie, pisanie ze słuchu i z pamięci, wypowiedzi ustne i pisemne, recytacja, prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura, dostrzeganie zjawisk przyrodniczych, liczenie pamięciowe, wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych, aktywność na lekcji, praca w zespole.

 3. Nie wprowadza się oceny opisowej z religii/etyki. Ocena ta jest wystawiana wg skali ocen przyjętych dla pozostałych etapów kształcenia.

 1. W klasach IV-VIII:

 1. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. Uczniowi, który uczęszczał na religię (etykę) do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć.

 2. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego oraz przedmiotów artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

 

§ 56. 1. Nauczyciel jest obowiązany dostosować wymagania edukacyjne do indywidualnych

potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wobec ucznia:

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego – na podstawie tego orzeczenia oraz ustaleń zawartych w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym;

 1. posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania – na podstawie tego orzeczenia;

 2. posiadającego opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, o specyficznych trudnościach w uczeniu się lub inną opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, wskazującą na potrzebę takiego dostosowania – na podstawie tej opinii;

 3. nieposiadającego orzeczenia lub opinii, który jest objęty pomocą psychologiczno-pedagogiczną w szkole – na podstawie rozpoznania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia dokonanego przez nauczycieli i specjalistów;

 4. posiadającego opinię lekarza o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego – na podstawie tej opinii.

 1. Dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom, następuje także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o której mowa w przepisach prawa oświatowego.

 2. Nauczyciel jest obowiązany indywidualizować pracę z uczniem na zajęciach edukacyjnych odpowiednio do potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia.

§ 57

 1. Do ustalenia wyników nauczania stosuje się następującą skalę ocen:


 

Ocena

Skrót oceny

Nazwa oceny

6

cel

celujący

5

bdb

bardzo dobry

4

db

dobry

3

dst

dostateczny

2

dp

dopuszczający

1

ndst

niedostateczny

 

 1. Oceny bieżące wystawiane w trakcie roku szkolnego, mogą być różnicowane poprzez stosowanie znaków "+" i "-". Kryteria stosowania znaków "+" i "-" powinny być określone w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

 2. Nauczyciele mogą wskazywać w dzienniku lekcyjnym, czego dotyczy zapisana cyfrą ocena , np. podając dział treści kształcenia.

 3. Oceny z prac klasowych wpisuje się do dziennika kolorem czerwonym.

 4. Kryteria ocen:

 1. Klasy I-III

 • punkty z prac klasowych i sprawdzianów (kartkówek) są przeliczane na oceny edukacyjne według następującej skali:

 

96% - 100% celujący

86% - 95% bardzo dobry

71% - 85% dobry

51% - 70% dostateczny

41% - 50% dopuszczający

0% - 40% niedostateczny

 

 1. Klasy IV-VIII

 • punkty z prac klasowych są przeliczane na oceny edukacyjne według następującej skali:

 

96 - 100 % lub zadanie o podwyższonej trudności - celujący

86 - 95% bardzo dobry

71 - 85 % dobry

51 - 70 % dostateczny

31 - 50% dopuszczający

0 - 30% niedostateczny

 • punkty ze sprawdzianów (kartkówek) i prac klasowych są przeliczane na oceny edukacyjne według następującej skali:

98 - 100 % lub zadanie o podwyższonej trudności - celujący

90 - 97% bardzo dobry

75 - 89 % dobry

60 - 74 % dostateczny

50 - 59% dopuszczający

0 - 49% niedostateczny

 1. Do ustalania ocen z zachowania stosuje się skalę: wz - wzorowe, bdb - bardzo dobre, db - dobre, pop - poprawne, ndp - nieodpowiednie i ng - naganne.”

 2. Nauczyciele mogą stosować wagi dla poszczególnych ocen. Wagi te powinny być określone w Przedmiotowych Zasadach Oceniania.

§ 58

 1. Dopuszczalnymi formami sprawdzania wiedzy i umiejętności ucznia są: sprawdziany (testy i kartkówki), prace klasowe (klasówki), odpowiedzi ustne, zadania domowe, opracowania, doświadczenia lub prezentacje, sprawdziany praktyczne i egzaminy.

 2. Ocenie podlegają: przygotowanie do lekcji, wypowiedzi ustne i pisemne, aktywność w czasie lekcji, zeszyty, prace domowe, działania dodatkowe i ponadstandardowe oraz inne elementy – specyficzne dla określonych zajęć edukacyjnych.

 3. Nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.

 4. Uzasadnienie, o którym mowa w ust. 3 może mieć formę ustną lub pisemną w postaci opisowej lub tabelarycznej.

 5. Sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania jest udostępniana uczniowi lub jego rodzicom na ich wniosek do wglądu w terminie i miejscu określonym przez nauczyciela.

 6. Podczas wglądu, prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub jakiejkolwiek części udostępnianej do wglądu dokumentacji.

§ 59

 1. Uczeń ma prawo zgłosić jeden raz w semestrze nieprzygotowanie do lekcji, z wyjątkiem zajęć odbywających się w wymiarze jednej godziny tygodniowo. Nauczyciel może przyznać uczniom prawo do większej liczby nieprzygotowań. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji zaznaczane jest w dzienniku skrótem „np”.

 2. W odniesieniu do pisemnych prac kontrolnych ustala się, że:

 1. sprawdziany dotyczą bieżących (z trzech ostatnich lekcji) oraz stałych wiadomości i umiejętności ucznia. Czas ich trwania nie przekracza 15 minut. Sprawdziany nie muszą być wcześniej zapowiedziane;

 2. prace klasowe polegają na sprawdzaniu osiągnięć edukacyjnych uczniów na określonym przez nauczyciela etapie nauczania;

 3. praca klasowa z przedmiotu musi być zapowiedziana na tydzień przed planowanym terminem poprzez wpis do dziennika i powinna być poprzedzona lekcją powtórzeniową;

 4. ustala się możliwość pisania tylko jednej pracy klasowej w ciągu dnia i trzech w ciągu tygodnia;

 5. prace klasowe powinny być ocenione i omówione w terminie nie przekraczającym 14 dni od ich napisania, w wyłączeniem ust.6;

 6. w uzasadnionych wypadkach nieobecności nauczyciela, np. z powodu choroby, zdarzeń losowych, pracy w komisjach egzaminacyjnych termin ocenienia prac może być przedłużony o kolejne 14 dni;

 7. nieobecność ucznia podczas pisania pisemnych prac kontrolnych zaznaczana jest w dzienniku lekcyjnym skrótem „nb”. Uczeń ma obowiązek zaliczenia danej pracy kontrolnej na zasadach i w terminie ustalonym przez nauczyciela przedmiotu. Uzyskaną ocenę wpisuje się tak, jak ocenę z poprawy;

 8. uchylanie się ucznia od obowiązku, o którym mowa w ust.7, skutkuje otrzymaniem przez niego oceny niedostatecznej, którą wpisuje się w rubryce danej pracy kontrolnej zamiast symbolu „nb”;

 9. uczeń ma prawo do jednokrotnej próby poprawienia oceny niedostatecznej z pisemnej pracy kontrolnej w terminie ustalonym z nauczycielem;

 10. w przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań przez ucznia na sprawdzianach lub pracach klasowych nauczyciel ma prawo przerwać pracę tego ucznia i wystawić ocenę niedostateczną;

 11. na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom);

 12. prace pisemne przechowywane są w szkole do końca danego roku szkolnego; § 60. Wymagania i kryteria przyznawania poszczególnych stopni szkolnych z zajęć edukacyjnych i zachowania

Wymagania ramowe na poszczególne stopnie szkolne z zajęć edukacyjnych są następujące:

 1. Stopień celujący otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

 2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia;

 3. biegle posługuje się zdobytymi umiejętnościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych z programu nauczania danej klasy;

 4. proponuje rozwiązywania nietypowe oraz rozwiązuje (wykonuje) zadania wykraczające poza program nauczania tej klasy;

 5. jest laureatem konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, jest laureatem lub finalistą olimpiad przedmiotowych.

   1. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności określony programem nauczania przedmiotu w danej klasie;

 2. sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;

 3. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne ujęte w programie nauczania;

 4. potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach.

   1. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości na poziomie przekraczającym wymagania podstawowe, ale nie opanował pełnego zakresu wiedzy określonego programem nauczania w danej klasie;

 2. poprawnie stosuje zdobyte wiadomości;

 3. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.

   1. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania w danej klasie na poziomie nie przekraczającym wymagań podstawowych;

 2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności.

   1. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:

 1. ma braki w opanowaniu podstawowych treści , ale braki te nie przekraczają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki;

 2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe, o niewielkim stopniu trudności.

   1. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:

 1. nie opanował podstawowych wiadomości i umiejętności;

 2. nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o elementarnym stopniu trudności.

§ 61. Ogólne kryteria oceniania osiągnięć szkolnych są następujące:


 

OCENA


 

PRZYGO -

TOWANIE DO LEKCJI

 

WYPOWIEDZI

AKTYW -

NOŚĆ

UMIEJĘ -

TNOŚCI

ZESZYTY

PRACE DOMOWE

INNE

DOPUSZCZAJĄCA

Niesystematyczne powierzchowne.

Niespójne,
z błędami rzeczowymi, z widocznymi brakami w argumentacji, ze znacznymi odstępstwami od tematu.

Uczeń nie stara się brać udziału w lekcji, aktywny tylko po zachęceniu przez nauczyciela.

Elementarne, niezbędne
w życiu.

Prowadzone niestarannie, niesystematycznie.

Zazwyczaj wykonywane,

z licznymi błędami.

 


 

DOSTATE

CZNA

Systematyczne, o minimalnym zakresie

Ogólnikowe, jednostronne, czasami nielogiczne, w  części niezgodne z tematem, mało urozmaicone, z uchybieniami.

Czasami samodzielnie zgłasza swój udział w dyskusjach, rozmowach.

Podstawowe, proste.

Prowadzone systematycznie.

Zawsze wykonywane,

z drobnymi błędami.

 


 

DOBRA

Systematyczne, o pełnym zakresie.

Zawsze na temat, poprawne ujęcie zagadnień, spójne, wyraźne.

Duża, chętnie zgłasza swój udział w lekcji, choć wypowiedzi nie zawsze są poprawne.

Istotne, użyteczne.

Prowadzone poprawnie, prawie bezbłędnie.

Podejmuje pewne dodatkowe zagadnienia korzystając z pomocy nauczyciela.

 


 

BARDZO DOBRA

Wszechstronne, pełne.

Zawsze zgodne z tematem, różnorodne i ciekawie ujęte, zawsze logicznie uzasadnione. Duża ilość informacji, znajomość realiów, różnorodność

argumentacji. Dopuszczalne drobne, sporadyczne błędy.

Bardzo duża, chętnie zgłasza udział w dyskusjach i czasami je inicjuje. Ukazuje różnorodność zagadnienia.

Pełne, złożone.

Prowadzone starannie, bezbłędnie,
z  widoczną inwencją własną.

Zawsze wykonywane starannie, często z wykorzystaniem źródeł poza-szkolnych.

Samodzielnie podejmuje niektóre zagadnienia np. przygotowanie, prowadzenie niektórych części lekcji. Potrafi rozwiązywać złożone problemy. Pozytywne oddziaływanie na klasę rozbudzające zainteresowa-nie

przedmiotem


 


 

CELUJĄCA


 

Uczeń spełnia kryteria na ocenę bardzo dobrą oraz prezentuje efekty samodzielnej pracy wynikające z indywidualnych zainteresowań lub wykazuje się znaczącymi osiągnięciami na poziomie ponadszkolnym.

 

§ 62. Ocena zachowania:

 

 1. Ocena zachowania powinna uwzględniać w szczególności:

 1. w klasach I-III:

 • stosunek do obowiązków szkolnych,

 • kultura osobista,

 • współdziałanie,

 • samodzielność.

 

Ocena semestralna i końcoworoczna zachowania jest oceną opisową.

 

 1. w klasach IV-VIII:

 • wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

 • postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

 • dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

 • dbałość o honor i tradycje szkolne,

 • dbałość o piękno mowy ojczystej,

 • godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią,

 • okazywanie szacunku innym osobom.

 1. Ogólne kryteria oceniania zachowania:

 1. w klasach I-III

wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • jest godny naśladowania przez innych uczniów w szkole i w środowisku;

 • jest pilny, samodzielny, odpowiedzialny i sumienny,

 • wzorowo wypełnia przydzielone obowiązki,

 • wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych,

 • jest inicjatorem imprez klasowych, pomaga w ich realizacji,

 • udziela się na rzecz klasy i szkoły,

 • reprezentuje szkołę w różnych konkursach.

 

bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • zawsze przestrzega norm kulturalnego zachowania,

 • wykazuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

 • wykazuje pomoc i życzliwość w czasie nauki i zabawy,

 • bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły.

 

dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • kulturalnie zachowuje się wobec innych, jest koleżeński,

 • umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej,

 • ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie,

 • przychodzi przygotowany do zajęć lekcyjnych.

 

poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • czasem popada w konflikty i zdarzają mu się spóźnienia,

 • nie zawsze zachowuje się kulturalnie wobec innych,

 • czasami zapomina o kulturze słowa i używaniu zwrotów grzecznościowych,

 • zdarza mu się zapomnieć o odrabianiu prac domowych,

 • przyjmuje bierną postawę na zajęciach edukacyjnych, uczy się niesystematycznie,

 • jest bierny w organizowanych imprezach klasowych,

 • nie zawsze pamięta o obowiązkach dyżurnego i przydzielonych zadaniach.

 

nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • często spóźnia się na zajęcia,

 • często popada w konflikty,

 • nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych,

 • nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych,

 • nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów szkolnych, materiałów,

 • ma lekceważący stosunek do nauki,

 • wykazuje naganne postawy wobec rówieśników,

 • utrudnia prace innym,

 • jest agresywny w stosunku do innych,

 • nie respektuje ogólnie przyjętych norm zachowania,

 • nagminnie używa wulgaryzmów, kłamie, skarży, przywłaszcza sobie cudzą własność,

 • wagaruje.

 

 1. w klasach IV-VIII

 

wzorową ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 

 • przykładnie spełnia wszystkie obowiązki szkolne oraz bierze czynny udział w organizowaniu życia klasy, szkoły, środowiska,

 • przejawia troskę o mienie szkoły, własność społeczną i indywidualną,

 • osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych i zawodach sportowych,

 • godnie reprezentuje szkołę na zewnątrz, szanuje i rozwija dobre tradycje szkoły oraz propaguje dobre imię szkoły i społeczności szkolnej,

 • samodzielnie rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia, pomaga kolegom w nauce,

 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne - ma wszystkie nieobecności usprawiedliwione,

 • dba o kulturę życia codziennego i piękno mowy polskiej,

 • nie ulega nałogom.

 

bardzo dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • sumiennie spełnia wszystkie obowiązki szkolne oraz wywiązuje się z zadań powierzonych przez szkołę i organizacje uczniowskie,

 • angażuje się w pracę na rzecz klasy, szkoły, środowiska,

 • pomaga kolegom w nauce,

 • reprezentuje szkołę na zewnątrz w zawodach sportowych, konkursach,

 • dba o zdrowie swoje i innych, nie ulega nałogom,

 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne.

 

dobrą ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • przestrzega zasad kultury osobistej,

 • odrabia zadania domowe i swoim zachowaniem nie utrudnia prowadzenia lekcji,

 • pomaga kolegom w nauce,

 • wywiązuje się z powierzonych mu zadań,

 • systematycznie i punktualnie uczęszcza na zajęcia szkolne (sporadyczne nieobecności nieusprawiedliwione).

 

poprawną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • nie jest zainteresowany samorozwojem, satysfakcjonuje go osiąganie przeciętnych wyników w nauce (w porównaniu ze swoimi możliwościami),

 • czasami nie odrabia zadań domowych,

 • dba o higienę osobistą i estetykę wyglądu, o wygląd otoczenia, w którym przebywa,

 • w zasadzie systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (nieliczne nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia),

 • nie zawsze dotrzymuje ustalonych terminów, niechętnie i niezbyt starannie wykonuje powierzone mu prace,

 • zdarza mu się niewłaściwe zachowanie w stosunku do innych osób, ale pozytywnie reaguje na zwróconą mu uwagę,

 • włączał się w część działań projektowych.

 

nieodpowiednią ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • niezbyt systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (dość liczne nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia),

 • często nie odrabia zadań domowych,

 • nie przygotowuje się do zajęć lekcyjnych,

 • czasami nie wykonuje poleceń nauczycieli i innych pracowników szkoły,

 • ulega nałogom,

 • przeszkadza w prowadzeniu zajęć lekcyjnych,

 • używa wulgarnego słownictwa.

 

naganną ocenę zachowania otrzymuje uczeń, który:

 • niesystematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne (liczne nieobecności nieusprawiedliwione i spóźnienia),

 • stwarza sytuacje zagrażające zdrowiu bądź życiu uczniów i innych osób,

 • używa przemocy psychicznej bądź fizycznej wobec uczniów, nauczycieli lub pracowników Szkoły,

 • przywłaszcza mienie Szkoły lub innych osób,

 • używa wulgarnego słownictwa i nie reaguje na zwróconą uwagę,

 • fałszuje dokumenty i podpisy,

 • wchodzi w konflikt z prawem przez kradzieże, bójki, włamania, alkohol, narkotyki,

 • ma negatywny wpływ na innych uczniów.

 1. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub inne dysfunkcje rozwojowe, należy uwzględnić wpływ tych zaburzeń lub dysfunkcji na jego zachowanie, na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

§ 63

 

 1. Uczeń, który pali papierosy, spożywa alkohol, zażywa narkotyków albo też nakłania innych do ulegania nałogom, po dwukrotnym upomnieniu otrzymuje ocenę nieodpowiednią, po trzykrotnym naganną.

 2. Każde niewłaściwe zachowanie ucznia powinno być odnotowane w dzienniku zajęć lekcyjnych.

 3. W przypadku rażących zachowań ucznia wychowawca klasy w porozumieniu z Dyrektorem Szkoły powiadamia o tym fakcie rodziców lub opiekunów prawnych ucznia pisemnie, telefonicznie lub za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym.

 4. Wystawianie ocen śródrocznych z zachowania należy do wyłącznej kompetencji wychowawcy klasy.

 5. Nauczyciele mogą wyrażać swoje pozytywne i negatywne opinie o uczniu poprzez wpisy w dziennikach lub ustnie.

 6. Ustalenie oceny zachowania następuje po zebraniu opinii o uczniu, na którą składają się:

 1. samoocena;

 2. ocena wzajemna;

 3. opinia nauczycieli uczących w danej klasie;

 4. uwagi innych nauczycieli i pracowników szkolnych.

7. Ocena klasyfikacyjna z zachowania nie ma wpływu na:

 1. oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;

 2. promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły (z zastrzeżeniem § 73).

§ 64. Tryb odwoływania się od ocen z zachowania

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami regulującymi ustalanie tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. W celu rozpatrzenia zastrzeżeń Dyrektor powołuje komisję, która dokonuje zweryfikowania oceny. W skład komisji wchodzą: Dyrektor albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji, pedagog szkolny, przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego i Rady Rodziców.

 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna. Z prac komisji sporządza się protokół, który stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

§ 65. Klasyfikowanie i promowanie uczniów


 

Klasyfikacja semestralna i roczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania oraz ustaleniu śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

Klasy I-III

 

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu, po zakończeniu I semestru.

 2. Na koniec pierwszego semestru w oparciu o zgromadzone materiały i cząstkowe oceny zawarte w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel w kl. I- III przygotowuje ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych edukacji. Nauczyciele klas I-III uzupełniają arkusze zbiorcze i pozostawiają w dokumentacji szkoły wg wzoru (załącznik nr 1). Nauczyciele na zebraniach semestralnych przekazują rodzicom śródroczne oceny opisowe z poszczególnych edukacji.

 3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 5. Ocena opisowa będzie:

 1. pełnić funkcje diagnostyczne;

 2. określać poziom umiejętności ucznia;

 3. motywować do nauki;

 4. pomagać w samodzielnym planowaniu rozwoju;

 5. wdrażać do samokontroli i samooceny;

 6. dostarczać rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnych o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.

 1. Ocena śródroczna i końcoworoczna obejmuje opis osiągnięć ucznia i jego umiejętności na poszczególnych etapach w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, zdrowotnej, plastycznej, technicznej, muzycznej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, języka obcego nowożytnego, religii.

 2. Na koniec semestru w oparciu o zgromadzone materiały i cząstkowe oceny zawarte w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel przygotowuje ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych edukacji.

 3. Opisowe oceny roczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

 4. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.

 5. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (w tym publiczną poradnię specjalistyczną) bez zgody rodziców.

 6. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ucznia).

 7. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

Klasy IV-VIII

 

 1. Podstawą do klasyfikacji śródrocznej są bieżące oceny uzyskane w trakcie danego semestru. Uczeń powinien uzyskać z danego przedmiotu przynajmniej trzy oceny w semestrze.

 2. Uczeń, który uzyskał w I semestrze ocenę niedostateczną lub nie był klasyfikowany, zobowiązany jest w II semestrze nadrobić zaległości i przedstawić wyniki swojej pracy w formie uzgodnionej z nauczycielem.

 3. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej (semestralnej) uzyskał ocenę niedostateczną z jednych albo dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy z tych zajęć.

 4. Rada Pedagogiczna zatwierdza - w formie uchwały - wyniki klasyfikacji dwukrotnie w ciągu roku szkolnego: w ostatnim tygodniu I semestru (klasyfikacja śródroczna), w ostatnim tygodniu nauki szkolnej (klasyfikacja końcowa).

 5. Semestralne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a semestralną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy.

 6. Roczne i semestralne oceny klasyfikacyjne z dodatkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne dodatkowe zajęcia edukacyjne. Semestralna i roczna ocena klasyfikacyjna z dodatkowych zajęć edukacyjnych nie ma wpływu na promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), ani na ukończenie szkoły.

 7. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania, a ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na: oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.

 8. W sytuacji długotrwałej nieobecności nauczyciela prowadzącego dane zajęcia edukacyjne, Dyrektor Szkoły zobowiązuje do ustalenia ocen klasyfikacyjnych nauczyciela prowadzącego określone zajęcia edukacyjne w zastępstwie.

§ 66

 1. Wychowawca klasy przeprowadza w ciągu roku szkolnego co najmniej 4 spotkania ogólne z rodzicami (wywiadówki) celem przedstawienia i omówienia osiągnięć uczniów w nauce i zachowaniu.

 2. Na dwa tygodnie przed rocznym klasyfikacyjnym zebraniem plenarnym rady pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne oraz wychowawca klasy są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania.

 3. Uczniowi, który na skutek niezależnych od niego okoliczności uzyskał niekorzystne (wg jego oceny) wyniki w nauce (np. na skutek: choroby, udziału w zawodach sportowych lub w wyniku zdarzeń losowych) należy stworzyć możliwość poprawienia oceny przed klasyfikacją semestralną i roczną.

 4. Informacja, o której mowa w ust.2 zostaje przekazana uczniom w formie ustnej podczas lekcji, a fakt jej przekazania nauczyciel odnotowuje w dzienniku lekcyjnym.

 5. Informacja, o której mowa w ust.2 zostaje przekazana rodzicom (prawnym opiekunom) uczniów za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym, z wyłączeniem ust.8.

 6. W przypadku zagrożenia ucznia oceną niedostateczną lub/i oceną naganną z zachowania, wychowawca sporządza w dzienniku lekcyjnym notatkę z informacją w ww. sprawie i zapoznaje z nią rodziców lub prawnych opiekunów za pomocą komunikatora w dzienniku elektronicznym. Rodzice (prawni opiekunowie) zobowiązani są potwierdzić w dzienniku elektronicznym fakt zapoznania się z powyższą informacją, z wyłączeniem ust. 8.

 7. Informacja, o której mowa w ust. 6 może być przekazana rodzicom lub prawnym opiekunom listem poleconym.

§ 67

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej (na semestr programowo wyższy), jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej.

 2. Uczeń, który uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim bądź laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej po ustaleniu albo uzyskaniu rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, otrzymuje z tych zajęć edukacyjnych celującą końcową ocenę klasyfikacyjną.

 3. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

§ 68

Jeżeli w wyniku klasyfikacji semestralnej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwi lub utrudni kontynuowanie nauki w klasie programowo wyższej (semestrze programowo wyższym), szkoła, w miarę możliwości, stwarza uczniowi szansę uzupełnienia braków

§ 69

 1. Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku albo wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na tych zajęciach przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia odpowiednio w okresie lub semestrze, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.

 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.

 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:

 1. realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki;

 2. spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadzany dla ucznia, o którym mowa w ust. 3 pkt. b, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, plastyka, muzyka i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się oceny z zachowania.

§ 70

 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 2. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych.

 3. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 68 ust. 1, 2 i ust 3 pkt b przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez dyrektora, nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 4. Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w § 68 ust. 3 pkt. b przeprowadza komisja powołana przez dyrektora, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

 1. Dyrektor szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora – jako przewodniczący komisji;

 2. nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 1. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 68 ust. 3 pkt. b, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 2. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 3. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający: 1) imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 3, a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 - skład komisji, 2) termin egzaminu klasyfikacyjnego, 2a) imię i nazwisko ucznia, 3) zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, 4) wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".

 2. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

§ 71

 1. Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, jeżeli nie została zmieniona w postępowaniu zastrzeżeniowym lub w wyniku egzaminu poprawkowego.

 2. Ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, jeżeli nie została zmieniona w postępowaniu zastrzeżeniowym.

§ 72

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora, jeżeli uznają, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z zasadami i trybem ustalania tej oceny, dyrektor powołuje komisję, która:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 1. Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt a, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 2. W skład komisji wchodzą:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne oraz nauczyciel prowadzący w innym oddziale takie same zajęcia edukacyjne;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: Dyrektor albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako przewodniczący komisji; wychowawca klasy, wskazany przez dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale, pedagog, przedstawiciel właściwego Samorządu Uczniowskiego i przedstawiciel Rady Rodziców.

 1. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 2. Ustalona przez komisję roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 3. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający:

 1. w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych: skład komisji, termin sprawdzianu, zadania (pytania) sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;

 2. w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania: skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia. Do protokołu, dołącza się pisemne prace ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Zespołu.

 2. Przepisy ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 73

Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu ucznia do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu Szkoły Podstawowej któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę kwalifikacyjną z zachowania.

§ 74

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 2. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, technologii informacyjnej, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 3. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor w ostatnim tygodniu ferii.

 4. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora. W skład komisji wchodzą: Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora - jako przewodniczący komisji; nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący; nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z Dyrektorem tej szkoły.

 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający: skład komisji; termin egzaminu poprawkowego; imię i nazwisko ucznia, pytania egzaminacyjne; wynik egzaminu poprawkowego oraz uzyskaną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 9.

 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, właściwa Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 4. Przepisy w ust. 1-8 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni roboczych od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

§ 75

 

 1. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, o którym mowa w § 68, sprawdzianu, o którym mowa w § 71 ust. 2 oraz egzaminu poprawkowego, o którym mowa w §73, a także inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (opiekunom prawnym).

 2. Podczas wglądu, dokumentacja, o której mowa w ust.1 nie może być kopiowana lub powielana w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób. Nie dopuszcza się również możliwości wykonywania zdjęć lub innej formy utrwalenia cyfrowego całości lub jakiejkolwiek części udostępnianej do wglądu dokumentacji.

§ 76. 1. Uczeń kończy Szkołę Podstawową:

 1. jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej;

 2. przystąpił do sprawdzianu określającego poziom opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

 3. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z zajęć edukacyjnych i religii (etyki) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

§ 77

 1. Świadectwo promocyjne z wyróżnieniem, otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 2. Świadectwo ukończenia z wyróżnieniem szkoły otrzymuje uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych wpisanych na świadectwie ukończenia szkoły średnią ocen co najmniej 4.75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.

 

 

 

 

 

 

Rozdział XII

Ceremoniał Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

 

 1. Ceremoniał szkoły

 2. Sztandar szkoły

 3. Organizacja ważnych uroczystości szkolnych

 4. Dekorowanie budynku szkoły flagami państwowymi

 

 1. Ceremoniał szkoły

Głównym zadaniem szkoły jest nauczanie i wychowanie młodych ludzi. Podstawą funkcjonowania człowieka w społeczeństwie, obok wiedzy i umiejętności, przekazywanych na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych są: kultura języka, właściwe zachowanie i szacunek dla tradycji. Dlatego należy uczyć dzieci zasad postępowania w rożnych sytuacjach, takich jak organizacja obchodów świąt państwowych i uroczystości szkolnych.

Ceremoniał szkolny to opis przeprowadzenia uroczystości z udziałem Sztandaru Szkolnego i samej celebracji sztandaru. Podkreśla on wysoką rangę uroczystości szkolnych. Jest pomocny w organizowaniu ślubowań, przyrzeczeń i innych uroczystości szkolnych. Stanowi integralną część z przyjętą tradycją szkolną i harmonogramem uroczystości i imprez szkolnych.

Do najważniejszych symboli szkolnych będziemy zaliczać:

 • flaga narodowa,

 • hymn narodowy,

 • sztandar szkoły,

 • logo szkoły.

 

 1. Sztandar szkoły

 

 1. Sztandar szkolny dla społeczności szkolnej jest symbolem Polski -Narodu - Małej Ojczyzny, jaką jest szkoła i jej najbliższe otoczenie. Uroczystości z udziałem sztandaru wymagają zachowania powagi, a przechowywanie, transport i przygotowanie sztandaru do prezentacji, właściwych postaw jego poszanowania.

 2. Sztandar powinien uczestniczyć w najważniejszych uroczystościach szkolnych oraz poza szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji.

 3. Sztandar jest przechowywany na parterze budynku szkoły w zamkniętej gablocie.

 4. Całością spraw organizacyjnych pocztu zajmuje się opiekun pocztu wyznaczony przez dyrektora spośród nauczycieli szkoły na okres 3 lat. Jego zadaniem jest dbałość o właściwą celebrację sztandaru i zgodny z ceremoniałem przebieg uroczystości na terenie szkoły i poza jej murami.

 5. Insygnia pocztu sztandarowego:

 • biało-czerwone szarfy przewieszone przez prawe ramię, zwrócone, kolorem białym w stronę kołnierza, spięte na lewym biodrze,

 • białe rękawiczki.

 1. Skład pocztu sztandarowego:

 • chorąży- uczeń klasy szóstej

 • asysta- dwie uczennice klasy szóstej

 • poczet „ rezerwowy”- uczeń i dwie uczennice klasy szóstej

 1. Chorąży i asysta powinni być ubrani odświętnie: uczeń - ciemne spodnie i biała koszula, uczennice - białe bluzki i ciemne spódnice. Gdy uroczystości z udziałem pocztu odbywają się na zewnątrz budynku w trudnych warunkach pogodowych, obowiązuje powyższy strój plus odzież wierzchnia.

 2. Zasady rekrutacji pocztu sztandarowego:

W skład pocztu sztandarowego wchodzą uczniowie klas szóstych lub piątych w liczbie 6 osób ( dwóch chłopców i cztery dziewczynki) o nienagannej postawie i godni tego zaszczytu. Zgłaszani są przez opiekuna pocztu ( w porozumieniu z wychowawcami i za zgodą rodziców wybranych uczniów) do Dyrektora Szkoły do 1 czerwca roku szkolnego poprzedzającego kadencję pocztu. Kadencja nowego pocztu zaczyna się od uroczystego ślubowania w dniu zakończenia roku szkolnego i trwa jeden rok.

 1. Skład pocztu sztandarowego zatwierdza rada pedagogiczna.

 2. Zasady odwoływania ze składu pocztu sztandarowego:

 Za niewłaściwe realizowanie obowiązków pocztowego, a w szczególności braku należytego szacunku dla sztandaru i nieprzestrzegania ceremoniału, a także innych uchybień regulaminu szkolnego, uczeń może być odwołany z funkcji na wniosek opiekuna sztandaru lub innego uprawnionego organu szkoły decyzją rady pedagogicznej uczniowie mogą być odwołani ze składu pocztu sztandarowego. W takim przypadku dokonuje się wyboru uzupełniającego.

 1. Sztandar uczestniczy w ważnych uroczystościach na terenie szkoły:

 • uroczyste rozpoczęcie oraz zakończenie roku szkolnego

 • Święto Szkoły

 • Ślubowanie klas pierwszych

 • Pożegnanie klas szóstych

 • uroczystości patriotyczne związane ze świętami państwowymi ( Święto Odzyskania Niepodległości, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja)

Sztandar opuszcza miejsce uroczystości przed częścią artystyczną.

 1. Poczet sztandarowy pełni funkcję reprezentacyjną. Wraz z opiekunem i Dyrektorem Szkoły bierze udział w uroczystościach poza terenem szkoły:

 • uroczystości rocznicowe organizowane przez administrację samorządową i państwową,

 • święta i uroczystości religijne,

 • uroczystości patriotyczne, w których bierze udział społeczność szkoły lub jej delegacja oraz msze z okazji uroczystości rocznicowych.

 

 1. W przypadku, gdy poczet sztandarowy uczestniczy w uroczystościach pogrzebowych lub ogłoszono żałobę narodową, sztandar powinien być ozdobiony czarnym kirem.

 2. Ceremoniał przekazywania opieki nad sztandarem odbywa się podczas uroczystego zakończenia roku szkolnego klas szóstych:

 1. Występuje dotychczasowy poczet sztandarowy ze sztandarem, a następnie wychodzi nowy skład pocztu i ustawia się w następującym porządku : chorąży i jego zastępca z przodu sztandaru, asysta przodem do bocznych płaszczyzn sztandaru.

 2. Jako pierwszy zabiera głos szóstoklasista - dotychczasowy chorąży pocztu sztandarowego, który mówi:

Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą szkołę.

 1. Piątoklasista - chorąży nowego pocztu sztandarowego odpowiada:

Przyjmujemy od was sztandar szkoły. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i być godnymi reprezentantami „Dziewiątki”.

 1. Po tych słowach dotychczasowa asysta przekazuje insygnia.

 2. Chorąży salutuje sztandarem, nowy chorąży przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, po tym szóstoklasista przekazuje sztandar.

 3. Po przekazaniu sztandaru dotychczasowy skład pocztu sztandarowego dołącza do pozostałych na sali uczniów.

 1. Każdą uroczystość sztandarową rozpoczynamy Hymnem Państwowym, a

kończymy Pieśnią Szkoły.

 

 1. Organizacja ważnych uroczystości szkolnych

 

 1. Ślubowanie klas pierwszych

 1. Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się w postawie zasadniczej. Wszyscy - uczniowie, nauczyciele i goście stoją na baczność. Przedstawiciele klasy pierwszej podchodzą do sztandaru, który stoi na środku sali. Każdy pierwszoklasista trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi jak do salutowania dwoma palcami i powtarza za Dyrektorem Szkoły rotę przysięgi.

Rota przysięgi:

Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o imię swojej klasy i szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować, kiedy dorosnę. Będę się starać być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom. Ślubuję.

 1. Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi: Pasuję Ciebie na ucznia Szkoły Podstawowej nr 9 im.  Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach.

 1. Pożegnanie absolwentów

 1. Na uroczystym apelu kończącym rok szkolny wszyscy absolwenci składają ślubowanie. Wszyscy zgromadzeni stoją na baczność. Do sztandaru podchodzą przedstawiciele klas szóstych. Absolwenci trzymają uniesioną do góry rękę z wyciągniętymi dwoma palcami i powtarzają za Dyrektorem Szkoły słowa przysięgi.

Rota ślubowania absolwentów:

My, absolwenci Szkoły Podstawowej nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach naszej Ojczyźnie i Tobie Szkoło

ślubujemy:

- zdobytą wiedzę i umiejętności jak najlepiej wykorzystywać w dalszym życiu,

- zawsze pracować sumiennie i aktywnie uczestniczyć w życiu kraju,

- kochać to, co piękne i mądre,

- szanować ludzi, pomagać im w potrzebie,

- nieść uśmiech, optymizm i radość działania,

- zachować w pamięci nauczycieli, koleżanki i kolegów.

Ślubujemy.

 

 1. Dekorowanie budynku szkoły flagami państwowymi

 

Budynek szkoły dekorowany jest flagami państwowymi w:

 • święta państwowe;

 • wybory parlamentarne, prezydenckie, samorządowe.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozdział XIII

Postanowienia końcowe

§ 78. 1. Od decyzji organów szkoły przysługuje prawo do odwołania do organu prowadzącego lub nadzorującego szkołę.

2. Szkoła posiada własny sztandar, hymn, logo oraz ceremoniał szkolny.

3. Szkoła posiada pieczęć urzędowa, która jest umieszczana na dokumentach zgodnie z odrębnymi przepisami.

4. Szkoła prowadzi dokumentację przebiegu nauczania zgodnie z odrębnymi, obowiązującymi przepisami.

5. Szkoła prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego zgodnie z odrębnymi, obowiązującymi przepisami.

6. Regulaminy odnoszące się do szczegółowych uregulowań są dostępne w sekretariacie Szkoły.

7. Statut Szkoły dostępny jest na stronie internetowej Szkoły oraz w bibliotece Szkoły.

8. Statut Szkoły może być zmieniony w drodze uchwały Rady Pedagogicznej.

 

Statut wchodzi w życie z dniem 30 listopada 2017 roku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Październik 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
30 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3

Imieniny