Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

Podstawa prawna

Zasady Wewnątrzszkolnych  Zasad Oceniania zostały opracowano na podstawie:

 1. Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami  (Dz.U. z 2015 poz. 2156)
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela ( Dz. U. z 2014r. poz.191).
 3. Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych (Dz.U.z 2015r. poz.843).

Spis treści

Rozdział 1. Postanowienia wstępne

Rozdział 2. Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

Rozdział 3. Ocenianie bieżące

Rozdział 4. Ocena z zachowania

Rozdział 5. Klasyfikacja i promocja

Rozdział 6. Warunki promowania

Rozdział 7. Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych ocenach

Rozdział 8. Zwolnienia z lekcji i usprawiedliwienia nieobecności

Rozdział 9. Egzamin klasyfikacyjny

Rozdział 10. Egzamin poprawkowy

Rozdział 11. Procedury odwoławcze

Rozdział 12. Udostępnianie dokumentacji

Rozdział 13. Monitorowanie i ewaluacja szkolnego systemu oceniania

Rozdział 14. Postanowienia końcowe

Rozdział 1.

Postanowienia wstępne

 1. Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania (WZO) określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów w publicznej szkole podstawowej.
 2. Nauczyciele zobowiązani są na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno- pedagogicznej w tym publicznej poradni specjalistycznej, a także na podstawie opinii niepublicznej poradni psychologiczno - pedagogicznej w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, dostosować wymagania edukacyjne w stosunku do ucznia, u którego stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się lub deficyty rozwojowe uniemożliwiające sprostanie wymaganiom edukacyjnym wynikającym z programu nauczania. Nauczyciel dostosowuje zakres i formę sprawdzania materiału do możliwości ucznia. W takim przypadku nauczyciel opracowuje wymagania edukacyjne dla konkretnego ucznia i informuje o nich ucznia oraz jego rodziców dwa tygodnie po otrzymaniu opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 3. Zdiagnozowanie ucznia ze specyficznymi trudnościami w nauce czytania i pisania nakłada na nauczycieli obowiązek opracowania zasad oceniania uczniów z dysleksją.
 4. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego dostosowania wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, dostosowanie może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

Rozdział 2.

Przedmiot, cele i zadania oceniania wewnątrzszkolnego

 1. Przedmiotem oceny jest:
 • przyrost wiedzy i umiejętności wg kryteriów przedmiotowych,
 • wykorzystanie własnych możliwości z uwzględnieniem wyników psychofizycznych, środowiskowych i rodzinnych,
 • aktywność podczas zajęć szkolnych,
 • zachowanie.
 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej określonej w odrębnych przepisach oraz realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
 2. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia.
 3. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
 4. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
 • informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz o postępach w tym zakresie,
 • pomaganie uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
 • motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
 • dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce, zachowaniu i specjalnych uzdolnieniach ucznia,
 • umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 • formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych,
 • ustalanie kryteriów oceniania zachowania,
 • ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w szkole,
 • przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych,
 • ustalanie rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali obowiązującej w szkole,
 • ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • ustalenie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
 1. Ocenianie uczniów zarówno w edukacji wczesnoszkolnej (klasy I - III), jak i w II etapie edukacyjnym (klasy IV - VI) powinno mieć charakter wspomagający i sumujący.
 2. Ocenianie wspomagające służy monitorowaniu rozwoju ucznia, ma charakter ciągły - odbywa się na bieżąco w klasie. Metodami dominującymi są: obserwacja, rozmowa, różne formy prac. Obowiązującymi w szkole sposobami notowania wyników są zapisy w dzienniku lekcyjnym.
 3. Przy ocenianiu sumującym należy także uwzględnić odnotowane w dzienniku lekcyjnym wyniki oceniania bieżącego uzyskane za odpowiedzi ustne i prace pisemne ( prace domowe, kartkówki, sprawdziany, prace klasowe, ćwiczenia).
 4. Nauczyciele udzielają pomocy w nauce poprzez przekazywanie uczniowi informacji  o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć, oraz wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju, a rodzicom także informacji o szczególnych uzdolnieniach ucznia.
 5. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
 • sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 1. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
 • warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
 • warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania,
 • skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 1. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców. Na wniosek ucznia lub jego rodziców  sprawdzone i ocenione prace pisemne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępnione do wglądu uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom) w terminie i miejscu wskazanym przez dyrektora szkoły. Dokumentacji nie można kserować, fotografować i wynosić poza obręb szkoły itp.

Rozdział 3.

Ocenianie bieżące

 1. Ocenianie odbywa się systematycznie, na bieżąco podczas wielokierunkowej aktywności ucznia.
 2. Nauczyciel oceniając pracę ucznia zwraca uwagę na jego postawę, wiedzę, umiejętności oraz wysiłek włożony w wykonanie zadania. Wskazuje, co uczeń powinien zmienić, poprawić czy wyeksponować, ale nie porównuje go z innymi uczniami.
 3. Nauczyciel gromadzi informacje, prowadząc dziennik lekcyjny, gromadząc sprawdziany, prace klasowe i inne.

Klasy I-III

 1. Na podstawie bieżącej obserwacji nauczyciel wychowawca systematycznie odnotowuje w dzienniku zajęć, ćwiczeniach, zeszytach ucznia osiągnięcia edukacyjne uczniów, stosując oceną cyfrową zgodną ze skalą stosowaną w klasach starszych
 2. Do oceny w kl. I-III wliczają się: kartkówki, sprawdziany, testy, zadania domowe, prace samodzielne (np. albumy, makiety), ciche i głośne czytanie, przepisywanie, pisanie ze słuchu i z pamięci, wypowiedzi ustne i pisemne, recytacja, prowadzenie zeszytu i ćwiczeń, samodzielne zdobywanie wiadomości, lektura, dostrzeganie zjawisk przyrodniczych, liczenie pamięciowe, wykonywanie i zapisywanie działań matematycznych, aktywność na lekcji, praca w zespole.
 3. Nie wprowadza się oceny opisowej z religii/ etyki. Ocena ta jest wystawiana wg skali ocen przyjętych dla pozostałych etapów kształcenia.

Klasy IV-VI

 1. Oceniając ucznia nauczyciel danego przedmiotu opiera się na szczegółowych kryteriach ocen oraz poziomach wymagań edukacyjnych (podstawowych i ponadpodstawowych) zawartych w planach i programach nauczania.
 • poziom podstawowy (P)- obejmuje wiadomości i umiejętności stosunkowo łatwe do opanowania, całkowicie niezbędne w dalszej nauce, bezpośrednio użyteczne w życiu codziennym;
 • poziom ponadpodstawowy PP)- stanowi pogłębienie i poszerzenie wymagań podstawowych, obejmuje wiadomości i umiejętności, które są umiarkowanie trudne do opanowania, są przydatne i niezbędne w dalszej nauce; czasem mają charakter złożony i problemowy, ale nie wykraczają poza obowiązujący program nauczania.
 1. Plany i programy nauczania powinny zawierać:
 • wymagania edukacyjne (podstawowe i ponadpodstawowe),
 • szczegółowe kryteria ocen,
 • zasady współdziałania z uczniami, rodzicami i pedagogiem szkolnym w celu poprawy niezadawalających wyników nauczania.
 1. Oceny bieżące i klasyfikacyjne śródroczne i końcowe, począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej, ustala się w stopniach według następującej skali:

Nazwa pełna stopnia

Symbol cyfrowy

celujący

6

          bardzo dobry

5

dobry

4

dostateczny

3

dopuszczający

2

niedostateczny

1

 


 

 

 

 

 

 

 1. Przy ustalaniu oceny bieżącej dopuszcza się stosowanie znaków: „+”(podwyższającego  ocenę) oraz „–” (obniżającego ocenę) z wyłączeniem ocen celującej i   niedostatecznej.
 2. Uczeń może zgłosić nieprzygotowanie do zajęć:
 • 1 raz w semestrze jeśli zajęcia odbywają się 1 – 2 razy w tygodniu,
 • 2 nieprzygotowania w semestrze jeśli zajęcia odbywają się 3 – 4 razy w tygodniu,
 • 3 nieprzygotowania gdy zajęcia odbywają się 5 – 6 razy w tygodniu.
 1. Kryteria ocen (kartkówki, prace klasowe) w kl. I- VI:

            ocena niedostateczna 0%- 40%

ocena dopuszczająca   41%- 50%

ocena dostateczna 51%- 70%

ocena dobra  71%- 85%

ocena bardzo dobra   86%- 95%

ocena celująca      96%- 100%

 1. Systematyczny i aktywny udział w zajęciach pozalekcyjnych (koła przedmiotowe, konkursy, zawody) może mieć wpływ na podwyższenie ocen z przedmiotu.
 2. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy. Uczniowi, który uczęszczał na religię (etykę) do średniej ocen wlicza się także roczną ocenę uzyskaną z tych zajęć.
 3. Przy ustalaniu ocen z wychowania fizycznego oraz przedmiotów artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a także  systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz jego aktywność w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 4. W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z zajęć wychowania fizycznego:
 • decyzję o zwolnieniu ucznia z w/w zajęć podejmuje dyrektor szkoły na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza,
 • w przypadku zwolnienia ucznia z w/w zajęć w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „ zwolniony”,
 • w szczególnych przypadkach istnieje możliwość zwolnienia ucznia  z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na podstawie opinii lekarza wskazującej, z jakich ćwiczeń uczeń jest zwolniony. Nauczyciel dostosowuje wymagania niezbędne do otrzymania przez ucznia oceny klasyfikacyjnej.
 1. Zasady prowadzenia zeszytów przedmiotowych i posiadania podręczników:
 • uczeń jest zobowiązany do systematycznego prowadzenia zeszytu,
 • zeszyt podlega ocenie,
 • obowiązkiem ucznia jest posiadanie podręcznika, jeśli takie wymogi określi nauczyciel danego przedmiotu.
 1. W szkole stosuje się następujące sposoby sprawdzania postępów ucznia: kontrola ustna (odpowiedzi ustne), kontrola pisemna: testy, sprawdziany, prace klasowe, kartkówki, wypracowania, wykonywane przez uczniów ćwiczenia i zadania, konkursy, testy sprawnościowe, obserwacje uczniów, zadania domowe, analiza notatek sporządzanych w zeszytach przedmiotowych, różne formy pracy na lekcji - praca z podręcznikiem, udział w pracy zespołowej, praca samodzielne.
 2. Pisemna praca klasowa (sprawdzian 1-2 godz.) musi być zapowiedziana z tygodniowym wyprzedzeniem, odnotowana w dzienniku lekcyjnym danej klasy ołówkiem i poprzedzona lekcją utrwalającą. Liczba pisanych przez klasę sprawdzianów nie może przekroczyć 1 dziennie i 2 tygodniowo. Nie precyzuje się liczby pisanych dziennie i tygodniowo kartkówek - krótkich sprawdzianów z 3 ostatnich lekcji.
 3. Prace klasowe (sprawdziany) są obowiązkowe. Jeżeli z przyczyn usprawiedliwionych uczeń nie może jej napisać z całą klasą, to powinien zrobić to najpóźniej w ciągu dwóch tygodni od przyjścia do szkoły.
 4. Każdy nauczyciel zobowiązany jest przechowywać do końca roku szkolnego, tj. 31 sierpnia sprawdziany pisemne, testy, prace klasowe, oraz każdorazowo (na zebraniach rodzicielskich) okazywać je rodzicom (lub opiekunom ucznia) na ich życzenie.
 5. Uczeń ma prawo nie przygotować się do zajęć lekcyjnych 2 razy w ciągu semestru.

Rozdział  4.

Ocena z zachowania

 1. Ocena zachowania ucznia wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez uczniów obowiązków szkolnych, ich kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawach wobec kolegów i innych osób, poszanowaniu i rozwoju własnej osoby, wykorzystywaniu posiadanych możliwości i uzdolnień oraz szans stwarzanych przez szkołę.
 2. Celem oceniania zachowania ucznia jest:
 • dostarczenie uczniowi i jego rodzicom informacji o prezentowanych przez ucznia postawach i nastawieniu do obowiązków szkolnych, zaangażowaniu w rozwijanie swojej osobowości, dbaniu o zdrowie i bezpieczeństwo własne, jak też niestwarzaniu zagrożenia dla zdrowia i bezpieczeństwa innych, a także przekazanie informacji dotyczących funkcjonowania ucznia w środowisku szkolnym i społecznym,
 • motywowanie ucznia do autorefleksji, samokontroli, odpowiedzialności za siebie i swoje decyzje,
 • uświadamianie jego mocnych i słabych stron w odniesieniu do oczekiwań szkoły uwzględnionych w kryteriach.
 1. Zachowanie ucznia ocenia się na podstawie stopnia respektowania przez ucznia obowiązujących kryteriów ocen zachowania w klasach IV – VI .
 2. W klasach I – III ocena semestralna i końcoworoczna  z zachowania jest oceną opisową.
 3. Śródroczną i roczną ocenę zachowania, począwszy od klasy IV, ustala się według następującej skali: wzorowe, bardzo dobre, dobre, poprawne, nieodpowiednie, naganne.
 4. Zasady i kryteria oceniana zachowania zostają przedstawione uczniom i ich rodzicom na początku roku szkolnego przez wychowawców klas na godzinach wychowawczych i na zebraniach z rodzicami.
 5. Oceny zachowania są jawne dla ucznia i jego rodziców.
 6. Zachowanie ucznia oceniane jest systematycznie przez cały rok szkolny.
 7. Śródroczną i roczną ocenę zachowania wystawia wychowawca klasy. Ma on obowiązek uwzględnić ustne i pisemne uwagi nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów danej klasy i ocenianego ucznia. Ostateczną decyzję w sprawie oceny z zachowania podejmuje wychowawca.
 8. Proponowaną ocenę nieodpowiednią lub naganną z zachowania wystawia się na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Pozostałe proponowane oceny z zachowania wystawia się na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 9. Ocena z zachowania nie może mieć wpływu na:
 • oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,
 • promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem ust. 12, 13.
 1. Uczeń, któremu dwa razy z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną
  z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
 2. Uczniowi, który spełnia obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny z zachowania.

Klasy I-III

Ocena z zachowania uwzględnia następujące zakresy:

1. stosunek do obowiązków szkolnych,

2. kultura osobista,

3. współdziałanie,

4. samodzielność.

Kryteria ocen z zachowania w klasach I-III

OCENA WZOROWA (wz)

- zachowanie ucznia jest godne naśladowania przez innych uczniów w szkole  i w środowisku,

- uczeń jest pilny, samodzielny, odpowiedzialny i sumienny,

- wzorowo wypełnia przydzielone obowiązki,

- wzorowo zachowuje się podczas wycieczek, wyjść, uroczystości i zajęć szkolnych,

- jest inicjatorem imprez klasowych, pomaga w ich realizacji,

- udziela się na rzecz klasy i szkoły,

- reprezentuje szkołę w różnych konkursach.

OCENA BARDZO DOBRA (bdb)

- uczeń zawsze przestrzega norm kulturalnego zachowania,

- wykazuje właściwy stosunek do nauki i obowiązków szkolnych,

- wykazuje pomoc i życzliwość w czasie nauki i zabawy,

- bierze aktywny udział w życiu klasy, szkoły.

OCENA DOBRA (db)

- kulturalnie zachowuje się wobec innych, jest koleżeński,

- umiejętnie współdziała w grupie rówieśniczej,

- ma poczucie odpowiedzialności za ład i porządek w klasie,

- przychodzi przygotowany do zajęć lekcyjnych.

OCENA POPRAWNA (popr)

- czasem popada w konflikty i zdarzają mu się spóźnienia,

- nie zawsze zachowuje się kulturalnie wobec innych,

- czasami zapomina o kulturze słowa i używaniu zwrotów grzecznościowych,

- zdarza mu się zapomnieć o odrabianiu prac domowych,

- przyjmuje bierną postawę na zajęciach edukacyjnych, uczy się niesystematycznie,

- jest bierny w organizowanych imprezach klasowych,

- nie zawsze pamięta o obowiązkach dyżurnego i przydzielonych zadaniach.

OCENA NIEODPOWIEDNIA (ndp)

- często spóźnia się na zajęcia,

- często popada w konflikty,

- nie wykonuje poleceń nauczyciela i innych,

- nie wypełnia podstawowych obowiązków szkolnych,

- nie przynosi potrzebnych do zajęć przyborów szkolnych, materiałów,

- ma lekceważący stosunek do nauki,

- wykazuje naganne postawy wobec rówieśników,

- utrudnia prace innym,

- jest agresywny w stosunku do innych,

- nie respektuje ogólnie przyjętych norm zachowania,

- nagminnie używa wulgaryzmów, kłamie, skarży, przywłaszcza sobie cudzą własność,

- wagaruje

Klasy IV-VI

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności następujące obszary:
 • stosunek do obowiązków szkolnych (wywiązywanie się z obowiązków ucznia, dbałość o honor i tradycje szkoły);
 • kultura osobista (dbałość o piękno mowy ojczystej, okazywanie szacunku innym osobom, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią);
 • zachowanie społeczne, (dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej);
 • zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby (samodoskonalenie).

Kryteria ocen z zachowania w klasach IV-VI

ZACHOWANIE WZOROWE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 1. uczeń osiąga wyniki nauczania maksymalne w stosunku do swoich możliwości,
 2. zawsze jest przygotowany do lekcji,
 3. sumiennie wykonuje polecenia nauczyciela, rzetelnie wywiązuje się z powierzonych mu oraz podejmowanych dobrowolnie różnorodnych prac i zadań, można na nim polegać,
 4. bierze udział (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 5. uważa na lekcjach,
 6. zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 7. nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 8. nie ma żadnych godzin nieusprawiedliwionych,
 9. nie ma uwag w dzienniku lekcyjnym,
 10. nie spóźnia się na zajęcia,
 11. nie ma ocen dopuszczających i niedostatecznych,
 12. bez zastrzeżeń przestrzega zasad wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

 • nigdy nie używa wulgarnych słów, wykazuje wysoką kulturę słowa,
 • jest tolerancyjny, szanuje godność osobistą i z szacunkiem odnosi się do innych osób,
 • wzorowo zachowuje się na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą,
 • zawsze nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, chętnie pomaga innym,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • jest zaangażowany w życie klasy i szkoły,
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje przejawów agresji, przeciwstawia się i reaguje na wszelkie przejawy przemocy, agresji i brutalności,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,
 • zawsze wzorowo wykonuje powierzone mu obowiązki,
 • wykazuje inicjatywę w podejmowaniu działalności na rzecz klasy, szkoły, środowiska lokalnego,
 • postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 1. w szkole i poza szkołą zachowuje się bez zarzutu, godnie ją reprezentuje,
 2. sam dostrzega i właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 3. jest wzorem dla innych, nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 4. rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia na zajęciach szkolnych, pozaszkolnych lub poprzez samokształcenie,
 5. w stosunku do ucznia nie jest potrzebne zwracanie uwagi, sam dostrzega uchybienia i je eliminuje,
 6. nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE BARDZO DOBRE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • osiąga wyniki nauczania wysokie w stosunku do swoich możliwości,
 • zawsze jest przygotowany do lekcji,
 • wykonuje polecenia nauczyciela, podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań
  na prośbę nauczyciela,
 • angażuje się (jeżeli ma możliwości i predyspozycje) do udziału w konkursach, zawodach, imprezach, uroczystościach klasowych, szkolnych i pozaszkolnych lub czynnie uczestniczy w ich organizowaniu,
 • uważa na lekcjach,
 • nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
 • nie opuszcza zajęć lekcyjnych bez ważnego powodu,
 • nie spóźnia się na zajęcia,
 • nie ma uwag w dzienniku lekcyjnym,
 • nie ma ocen niedostatecznych i dopuszczających,
 • przestrzega zasad wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

 • nie używa wulgarnych słów, stosuje zwroty grzecznościowe,
 • jest miły i uprzejmy we wszystkich kontaktach interpersonalnych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi zastrzeżeń,
 • nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 • dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • umie współżyć w zespole,
 • jest uczynny, w razie potrzeby pomaga innym,
 • bardzo dobrze wykonuje powierzone mu obowiązki (np. dyżury, inne zobowiązania),
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • nie wykazuje i przeciwstawia się przejawom przemocy i agresji.
 • angażuje się w życie klasy,
 1. dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 2. dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych,
 3. postępuje zgodnie z dobrem szkolnej społeczności, dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 1. zachowuje się bez zarzutu w szkole i poza nią,
 2. nie ulega namowom, naciskom, potrafi bronić własnego zdania, nie daje się sprowokować,
 3. właściwie reaguje na własne błędy i potknięcia,
 4. zmotywowany przez nauczycieli rozwija swoje uzdolnienia i zainteresowania,
 5. po zwróceniu uwagi natychmiast eliminuje uchybienia w swoim zachowaniu,
 6. respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 7. nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE DOBRE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 1. osiąga wyniki nauczania adekwatne w stosunku do swoich możliwości,
 2. jest przygotowany do lekcji,
 3. podejmuje się wykonywania dodatkowych zadań na polecenie nauczyciela,
 4. uważa na lekcjach,
 5. wywiązuje się ze swoich obowiązków szkolnych,
 6. nie ma godzin nieusprawiedliwionych,
 7. ma nie więcej niż jedną uwagę w dzienniku lekcyjnym,
 8. sporadycznie spóźnia się na lekcje,
 9. przestrzega zasad wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

 1. zachowuje się odpowiednio do sytuacji,
 2. nie używa wulgarnych słów,
 3. stosuje zwroty grzecznościowe,
 4. nosi obuwie zmienne i ma stosowny uczniowski wygląd zewnętrzny,
 5. dba o estetykę swojego wyglądu i higienę osobistą.

Zachowania społeczne:

 • respektuje zasady współżycia społecznego i ogólnie przyjęte normy etyczne wobec siebie i innych,
 • zachowanie na lekcjach, podczas przerw i poza szkołą nie budzi poważnych zastrzeżeń (nie wymaga interwencji pedagoga, dyrektora szkoły, uczeń nie otrzymuje nagan),
 • wywiązuje się z powierzonych mu obowiązków,
 • angażuje się w życie klasy w wybrany przez siebie sposób lub na prośbę nauczyciela,
 • dba o wygląd klasy i najbliższego otoczenia,
 • dba o bezpieczeństwo i zdrowie własne, nie naraża innych,
 • nie przejawia agresji słownej i fizycznej.
 • szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 • dba o honor i tradycje szkoły.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 • jego zachowanie nie budzi zastrzeżeń w szkole i poza nią,
 • systematycznie i odpowiednio motywowany rozwija swoje zainteresowania
  i uzdolnienia,
 • stosowane środki zaradcze przynoszą pozytywne rezultaty, a uchybienia ulegają poprawie po zwróceniu uwagi,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE POPRAWNE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 1. uczy się poniżej swoich możliwości, nie wykorzystuje całego swojego potencjału,
 2. motywowany nie podejmuje dodatkowych działań,
 3. wykonuje polecenia nauczyciela,
 4. zdarza mu się nie przygotować do lekcji (brak pracy domowej, itp.),
 5. pozytywnie reaguje na uwagi nauczyciela,
 6. posiada nie więcej niż trzy uwagi w dzienniku lekcyjnym,
 7. ma kilka godzin nieusprawiedliwionych,
 8. czasami spóźnia się na lekcje,
 9. zdarza mu się naruszyć zasady wewnątrzszkolne.

Kultura osobista:

 • wykazuje elementarną kulturę osobistą,
 • nie używa wulgaryzmów,
 • czasami nie zmienia obuwia,
 • jego strój i wygląd nie zawsze jest zgodny z wymogami zawartymi w statucie szkoły.

Zachowania społeczne:

 1. nie stosuje agresji słownej i fizycznej wobec otoczenia,
 2. dba o bezpieczeństwo swoje, nie naraża innych,
 3. szanuje mienie własne, innych osób i społeczne,
 1. sporadycznie podejmuje działania społeczne, ale tylko na polecenie nauczyciela,
 2. wykonuje powierzone mu obowiązki lub zobowiązania.

Zaangażowanie ucznia, poszanowanie i rozwój własnej osoby:

 • jest biernym uczestnikiem życia szkolnego,
 • uchybienia w zachowaniu ucznia nie wynikają ze złej woli i stosowane środki zaradcze przynoszą rezultaty,
 • nie ulega nałogom.

ZACHOWANIE NIEODPOWIEDNIE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, często jest do nich nieprzygotowany (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • nie reaguje właściwie na uwagi nauczyciela,
 • zdarza mu się nie wykonywać poleceń nauczyciela,
 • nie jest zainteresowany życiem klasy i szkoły,
 • zaniedbuje obowiązki (dyżury, inne zobowiązania),
 • spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
 • ma więcej niż kilka godzin nieusprawiedliwionych,
 • ma więcej niż 3 uwagi,
 • często narusza zasady wewnątrzszkolne.

Kultura osobista:

 • przejawia niewłaściwe zachowania wobec pracowników szkoły, kolegów, otoczenia,
 • używa wulgarnych słów,
 • często nie zmienia obuwia,
 • nie dba o higienę osobistą i estetyczny wygląd,
 • nie nosi stosownego ubioru szkolnego.

Zachowania społeczne:

 • nie podejmuje żadnych działań społecznych nawet na polecenie nauczyciela,
 • w życiu klasy pełni rolę destrukcyjną,
 • zdarza mu się zakłócić przebieg lekcji lub uroczystości szkolnych (rozmowa, śmiech, komentarze, gesty itp.),
 • nie szanuje mienia własnego, kolegów, społecznego,
 • niszczy mienie innych osób i społeczne,
 • stosuje przemoc słowną i fizyczną wobec innych,
 • kłamie, oszukuje,
 • ma negatywny wpływ na innych,
 • celowo naraża na niebezpieczeństwo siebie i innych,
 • są na niego skargi spoza szkoły.

Zaangażowanie, własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 1. nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 2. nie dba o własną godność osobistą,
 3. brak u niego poczucia winy i skruchy,
 4. często wymagana jest interwencja wychowawcy, nauczycieli, pedagoga (rozmowa, upomnienie), a środki zaradcze stosowane przez szkołę przynoszą jedynie krótkotrwałą poprawę,
 • stosuje szkodliwe używki.

ZACHOWANIE NAGANNE

Stosunek do obowiązków szkolnych:

 • uczy się wyraźnie poniżej swoich możliwości,
 • nie pracuje na lekcjach, nie przygotowuje się do zajęć szkolnych (nie odrabia prac domowych, nie przynosi zeszytów itp.),
 • jest nieobowiązkowy, niezdyscyplinowany,
 • nie reaguje na uwagi nauczyciela dotyczące jego wiedzy i zachowania,
 • notorycznie spóźnia się na zajęcia lekcyjne,
 • bez pozwolenia wychodzi z sali lub ze szkoły w czasie zajęć szkolnych,
 • wagaruje,
 • ma bardzo dużo uwag w dzienniku lekcyjnym,
 • nie przestrzega zasad wewnątrzszkolnych.

Kultura osobista:

 • nie zachowuje podstawowych zasad kultury osobistej,
 • nagminnie używa wulgarnych słów i gestów,
 • demonstracyjnie reaguje na uwagi (odwraca się, odchodzi, zaprzecza, wyśmiewa się, dopuszcza się wyzywających gestów itp.),
 • nie zmienia obuwia
 • wygląda nieestetycznie, ma niestosowny strój.
 • uczestnictwo w lekcjach i imprezach szkolnych ogranicza celowo do zakłócania ich przebiegu (gwizdy, komentarze, wyśmiewanie, postawa niezgodna z wymogami sytuacji,) prowokuje innych przez dyskusje, dogadywanie, zaczepianie, pokazywanie niestosownych gestów itp.,

Zachowania społeczne:

 • celowo nie zachowuje się stosownie do sytuacji, jego zachowanie jest nie do przyjęcia dla otoczenia,
 • kłamie, oszukuje,
 • jest nieżyczliwy, niekoleżeński, złośliwy w stosunkach międzyludzkich,
 • jego zachowanie jest agresywne (przekleństwa, wyzwiska, zastraszanie, poniżanie godności innych, pobicie, bójki, kopanie, uszkodzenie ciała itp.),
 • komentuje wypowiedzi nauczyciela lub kolegów,
 • odmawia wykonania obowiązków na rzecz społeczności szkolnej,
 • destrukcyjnie wpływa na społeczność szkolną poprzez prowokowanie innych,
 • celowo niszczy mienie kolegów i społeczne (wyposażenie sal lekcyjnych, zieleni, pomocy naukowych, itp.),
 • są na niego skargi spoza szkoły,
 • swoim zachowaniem naraża siebie i innych na niebezpieczeństwo,
 • demoralizuje innych przez swoje zachowanie oraz nakłania do nieodpowiednich zachowań,
 • wszedł w konflikt z prawem (kradzież, zniszczenie, rozboje, pobicia, włamania, wyłudzenia, cyberprzemoc),
 • przynosi do szkoły niebezpieczne narzędzia, przedmioty, substancje.

Zaangażowanie ucznia we własny rozwój, poszanowanie swojej osoby:

 1. nie wykorzystuje szans stwarzanych mu przez szkołę,
 2. brak u niego poczucia winy i skruchy,
 3. nie dba o własne zdrowie i godność osobistą,
 4. stosowane wobec ucznia środki zaradcze nie przynoszą rezultatów,
 5. ulega nałogom

 

 1. Postanowienia końcowe:
 • Uczeń jest zobowiązany w terminie 7 dni dostarczyć usprawiedliwienie lub zwolnienie lekarskie za godziny nieobecne lub spóźnienia.
 • Poprzez „stosowny wygląd ucznia” rozumie się:

- czysty, skromny, niewyzywający strój,

- brak makijażu, brak pomalowanych paznokci,

- niefarbowanie włosów,

- brak jakichkolwiek tatuaży,

- zdejmowanie nakrycia głowy (czapka, kaptur) na terenie szkoły,

- noszenie stroju galowego w czasie świąt, uroczystości szkolnych (biała bluzka lub koszula, ciemna spódnica lub spodnie).

                Dopuszcza się noszenie delikatnych kolczyków (dotyczy wyłącznie dziewcząt).

 • Poprzez wykroczenie rozumie się:

- konflikt z prawem,

- znieważanie osoby funkcjonariusza publicznego,

- przyjście do szkoły pod wpływem alkoholu, narkotyków lub dopalaczy,

- palenie papierosów,

- działania ścigane z urzędu: przemoc fizyczna, psychiczna, kradzieże, wyłudzenia, pobicia, cyberprzemoc

 1. Uczeń musi wypełnić wszystkie kryteria, aby otrzymać ocenę wzorową, bardzo dobrą, dobrą lub poprawną. Jedno poważne wykroczenie może spowodować obniżenie oceny nawet do nieodpowiedniej lub nagannej, co uchwala Rada Pedagogiczna podczas rady klasyfikacyjnej.

Rozdział 5.

Klasyfikacja

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa okresy.
 2. Semestr pierwszy trwa od dnia rozpoczęcia roku szkolnego do ostatniego dnia poprzedzającego ferie zimowe, ale nie później niż do końca stycznia. Semestr drugi rozpoczyna się w pierwszym dniu nauki po zakończeniu ferii zimowych, ale nie później niż od 1 lutego i trwa do dnia zakończenia zajęć dydaktycznych.
 3. W trakcie trwania roku szkolnego dokonywana jest jedna klasyfikacja śródroczna.
 4. Klasyfikacja śródroczna i roczna z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz klasyfikacja śródroczna i roczna zachowania przeprowadzana jest zgodnie z aktualnymi przepisami prawa o organizacji roku szkolnego
 5. W klasach I-III śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest oceną opisową.
 6. Klasyfikacja końcowa dotyczy uczniów klas VI jako programowo najwyższych.
 7. Na klasyfikację końcową składają się:
 • roczne oceny ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania oraz ocena zachowania, uzyskana w klasie programowo najwyższej,
 • roczne oceny ze wszystkich obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych ujętych w szkolnym planie nauczania, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych.
 1. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, i zachowania ucznia oraz ustaleniu opisowych śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 2. Oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych nie mają wpływu na ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 3. Nauczyciel wystawia ostateczną ocenę semestralną lub końcoworoczną na tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej zatwierdzającym wyniki klasyfikacji.

Klasy I-III

 1. Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w styczniu, po zakończeniu I semestru.
 2. Na koniec pierwszego semestru w oparciu o zgromadzone materiały i cząstkowe oceny zawarte w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel w kl. I- III przygotowuje ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych edukacji. Nauczyciele klas I-III uzupełniają arkusze zbiorcze i pozostawiają w dokumentacji szkoły wg wzoru (załącznik nr 1). Nauczyciele na zebraniach semestralnych przekazują rodzicom śródroczne oceny opisowe z poszczególnych edukacji.
 3. Klasyfikacja roczna w klasach I-III szkoły podstawowej polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych z poszczególnych zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu opisowych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 4. Roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 5. Ocena opisowa będzie:
 • pełnić funkcje diagnostyczne,
 • określać poziom umiejętności ucznia,
 • motywować do nauki,
 • pomagać w samodzielnym planowaniu rozwoju,
 • wdrażać do samokontroli i samooceny,
 • dostarczać rodzicom i nauczycielom informacji zwrotnych o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach ucznia.
 1. Ocena śródroczna i końcoworoczna obejmuje opis osiągnięć ucznia i jego umiejętności na poszczególnych etapach w zakresie edukacji polonistycznej, matematycznej, przyrodniczej, zdrowotnej, plastycznej, technicznej, muzycznej, zajęć komputerowych, wychowania fizycznego, języka obcego nowożytnego, religii.
 2. Na koniec semestru w oparciu o zgromadzone materiały i cząstkowe oceny zawarte w dzienniku lekcyjnym, nauczyciel przygotowuje ocenę klasyfikacyjną z poszczególnych edukacji.
 3. Opisowe oceny roczne i oceny zachowania sporządzone komputerowo i podpisane przez wychowawcę klasy, dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoznaczne z wpisem do dziennika lekcyjnego.

Klasy IV-VI

 1. Klasyfikowanie śródroczne i końcoworoczne, począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia w danym roku szkolnym z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny z zachowania..
 2. Przy wystawianiu ocen semestralnych i końcoworocznych każdy nauczyciel zobowiązany jest odnotować w dzienniku lekcyjnym proponowaną ocenę z danego przedmiotu na dwa tygodnie przed radą klasyfikacyjną. W przypadku proponowanej oceny niedostatecznej końcoworocznej należy zrobić to na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej.
 3. Śródroczne i roczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych ustalają nauczyciele prowadzący obowiązkowe zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania - wychowawca klasy.
 4. Ocenę semestralną nauczyciel ustala na podstawie ocen cząstkowych. W ciągu semestru uczeń powinien uzyskać następującą minimalną ilość bieżących ocen:
 • dla przedmiotów w wymiarze 1 godziny w tygodniu- co najmniej 3 oceny;
 • dla przedmiotów w wymiarze 2-3 godzin w tygodniu- co najmniej 4 oceny;
 • dla przedmiotów w wymiarze 4-5 godzin w tygodniu- co najmniej 5 ocen;
 1. Przy wystawianiu oceny rocznej bierze się również pod uwagę ocenę semestralną.
 2. Uczeń, który za pierwszy semestr uzyskał ocenę niedostateczną zobowiązany jest w trybie wyznaczonym przez nauczyciela do zaliczenia tylko tych treści programowych, które nie będą kontynuowane w następnym semestrze.

Rozdział 6.

Warunki promowania

Klasy I-III

 1. Uczeń klasy I-III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli jego osiągnięcia edukacyjne w danym roku szkolnym oceniono pozytywnie.
 2. Ucznia klasy I-III można pozostawić na drugi rok w tej samej klasie na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub Publiczną Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną (w tym publiczną poradnię specjalistyczną) bez zgody rodziców.
 3. Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy na podstawie opinii wydanej przez lekarza lub Publiczną Poradnię Psychologiczno - Pedagogiczną w tym Publiczną Poradnię Specjalistyczną oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów ucznia).
 4. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) oraz po uzyskaniu opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

Klasy IV-VI

 1. Począwszy od klasy IV uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej. Ocena niedostateczna z religii w kl. IV-VI nie daje promocji do klasy wyższej programowo.
 2. Uczeń otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej, jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej otrzymał z zajęć edukacyjnych i religii (etyki) średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
 3. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
 4. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 5. Uczeń kończy szkołę podstawową:
 • jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej,
 • przystąpił do sprawdzianu określającego poziom opanowania umiejętności ustalonych w standardach wymagań ustalonych odrębnymi przepisami. Egzamin przeprowadza Okręgowa Komisja Egzaminacyjna.

Rozdział 7.

Zasady informowania uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów) o ustalonych ocenach

 1. Na początku każdego roku szkolnego wychowawca klasy informuje ucznia oraz jego rodziców (opiekunów) o zasadach oceniania z poszczególnych zajęć edukacyjnych oraz o sposobie oceniania zachowania.
 2. Rodzice uzyskują informacje na temat postępów ich dzieci w czasie zebrań klasowych, rozmów indywidualnych z wychowawcą i nauczycielami uczącymi ucznia (w miarę potrzeb), rozmów telefonicznych oraz poprzez zapisy w zeszycie przedmiotowym.
 3. W sytuacjach wyjątkowych rodzice wzywani są do szkoły poza wcześniej opisanym trybem.
 4. Nauczyciel przedmiotu informuje ucznia o przewidywanej ocenie semestralnej, a wychowawca o wystawionej ocenie z zachowania na dwa tygodnie przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Wychowawca wypisuje zestawienie tych ocen na osobnej karcie. Karta zostaje wklejona na ostatniej stronie  zeszytu przedmiotowego z języka polskiego i pozostaje do wglądu rodziców. Rodzice zobowiązani są do podpisania w/w karty.
 5. Podczas wystawiania przez nauczyciela oceny proponowanej można stosować znaki „+” i „-„. Ocena proponowana przez nauczyciela może ulec zmianie. Ostateczna ocena semestralna i końcoworoczna musi być zgodna z ocenami zapisanymi w Rozdziale III, kl. IV-VI, pkt 3.
 6. Przewidywana ocena może zostać obniżona na skutek braku postępów ucznia w nauce wyrażonych niższymi niż przewidywana ocena ocenami bieżącymi; podwyższona – gdy uczeń wykazuje się opanowaniem wskazanych przez nauczyciela wiadomości i umiejętności.
 7. O grożących uczniowi końcoworocznych ocenach niedostatecznych lub nieklasyfikowaniu go z zajęć edukacyjnych rodzice (opiekunowie) informowani są pisemnie na miesiąc przed klasyfikacyjnym posiedzeniem rady pedagogicznej. Informację tę potwierdzają rodzice własnoręcznym podpisem na kartce z zagrożeniem.
 8. Jeśli uczeń z oceną, co najmniej poprawną z zachowania dopuści się rażących czynów w okresie dwóch tygodni przed radą klasyfikacyjną, wychowawca ma prawo do obniżenia oceny zachowania na nieodpowiednią lub naganną, natychmiast informując o tym rodziców.
 9. Wychowawca organizuje (na życzenie rodziców) spotkania z innymi uczącymi lub specjalistami (np. pedagogiem).

Rozdział 8.

Zwolnienia z lekcji i usprawiedliwienia nieobecności

1.      Zasady zwalniania z zajęć i usprawiedliwiania nieobecności ucznia w szkole:

·         nieobecności i spóźnienia ucznia mogą być usprawiedliwione jedynie przez jego rodziców lub prawnych opiekunów,

·         rodzice lub prawni opiekunowie usprawiedliwiają nieobecności i spóźnienia w formie pisemnego oświadczenia na kartkach z wyraźną datą nieobecności dziecka           oraz własnoręcznym podpisem,

·         nieobecność na zajęciach lekcyjnych z powodu reprezentowania szkoły  (konkursy, zawody itp.) zaznacza się jako usprawiedliwione zwolnienie z zajęć,

·         usprawiedliwienia uczeń przynosi w ciągu siedmiu dni po powrocie do szkoły,

·         na wyraźną pisemną prośbę (na kartce) rodzica lub prawnego opiekuna, uczeń może być  zwolniony z lekcji, zwolnienia dokonuje  wychowawca oddziału lub                 nauczyciel, który prowadzi ostatnią lekcję przed wyjściem ucznia, w wyjątkowych sytuacjach zwolnienie z lekcji może nastąpić na podstawie informacji                       przekazanej telefonicznie przez rodzica,

·         w szczególnie uzasadnionych przypadkach zwolnienia z zajęć edukacyjnych może dokonać pielęgniarka szkolna po uprzedniej konsultacji z rodzicem dziecka,           w takiej sytuacji rodzic ma obowiązek odebrać dziecko ze szkoły osobiście lub poprzez osobę upoważnioną,

·         zezwala się dziecku, które ukończyło siódmy rok życia na samodzielny powrót do domu pod warunkiem przedstawienia przez rodzica pisemnej zgody, wszelkie          konsekwencje samodzielnych powrotów dzieci ponoszą rodzice,

·         zwolnienie ucznia z organizowanej przez szkołę imprezy, przed jej zakończeniem, odbywa się po przedstawieniu pisemnego oświadczenia rodziców,

·         w razie złego samopoczucia ucznia można zwolnić do domu tylko w przypadku odebrania go przez rodzica lub upoważnioną przez niego osobę dorosłą,

·         zwolnienie ucznia z wychowania fizycznego musi zawierać wyraźną klauzulę „zwolniony do domu”, w innym przypadku traktuje się jako zwolnienie z ćwiczeń z              obecnością na zajęciach,

·         wychowawca ma obowiązek niezwłocznie poinformować rodziców w przypadku  uzasadnionego podejrzenia o przebywaniu ucznia na wagarach,

·         rodzice obowiązani są poinformować (osobiście lub telefonicznie) wychowawcę klasy w ciągu 3 dni o przewidywanej nieobecności dziecka w szkole, jeśli ma ona trwać dłużej niż 3 dni).

Rozdział 9.

Egzamin klasyfikacyjny

 1. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny i ubiegać się o dowolną ocenę.
 2. Na wniosek ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności lub na wniosek jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Uczeń ten może ubiegać się tylko o ocenę dopuszczającą.
 3. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
 • realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny program lub tok nauki,
 • spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą (egzamin w tym przypadku nie obejmuje - techniki, plastyki, muzyki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych). Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania.
 1. Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej. Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
 2. Uczeń nieklasyfikowany za I semestr zdaje egzamin klasyfikacyjny w pierwszym tygodniu po feriach zimowych. Przy nieklasyfikowaniu za II semestr - egzamin powinien się odbyć nie później niż w ostatnim tygodniu przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego z wyjątkiem ucznia klasy programowo najwyższej, którzy zdają egzamin klasyfikacyjny - do podsumowania rady pedagogicznej.
 3. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się na pisemną prośbę ucznia lub jego rodziców (opiekunów). Pisemna prośba do dyrektora szkoły powinna wpłynąć przed posiedzeniem klasyfikacyjnym rady pedagogicznej.
 4. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (opiekunami). Informację o terminie przekazuje się także wychowawcy klasy.
 5. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.
 6. Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzamin w ciągu jednego dnia.
 7. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni - w charakterze obserwatorów - rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
 8. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający   w szczególności:
 • imiona i nazwiska nauczycieli, będących członkami komisji,
 • termin egzaminu klasyfikacyjnego,
 • zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne,
 • wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego roczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna.
 2. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, niedostateczna roczna (semestralna) ocena z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

Rozdział 10.

Egzamin poprawkowy

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.
 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych (poprzez głosowanie członków rady, uczących ucznia zdającego egzamin poprawkowy).
 3. Podanie o egzamin poprawkowy składa uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie), po zatwierdzeniu wyników klasyfikacji i promocji uczniów w danym roku szkolnym, ale nie później niż na 3 dni przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w danym roku szkolnym.
 4. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z plastyki, muzyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych. Nauczyciel przedmiotu podaje uczniowi zakres materiału. Przygotowuje zadania i pytania na poziomie podstawowym oraz składa je u dyrektora szkoły do 30 czerwca. Uczeń zdaje egzamin poprawkowy, jeżeli uzyska z części pisemnej i ustnej łącznie co najmniej 80 % punktów możliwych do uzyskania
 5. Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły w ostatnim tygodniu ferii letnich.
 6. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły. W skład komisji wchodzą:
 • dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne kierownicze stanowisko - jako przewodniczący komisji,
 • nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne - jako egzaminujący,
 • nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne - jako członek komisji.
 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własna prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje jako osobę egzaminacyjną innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym, że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje                                w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
 • skład komisji,
 • termin egzaminu poprawkowego,
 • pytania egzaminacyjne,
 • wynik egzaminu poprawkowego oraz ustaloną ocenę. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
 2. Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.
 3. Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia rada pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania realizowane w klasie programowo wyższej.
 4. Przepisy pkt. 2 - 9 ( Rozdział 9) stosuje się również w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanych w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym, że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego. W tym przypadku, ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

Rozdział 11.

Procedury odwoławcze

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia mogą, w terminie nie później niż 2 dni robocze od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.
 2. W przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
 • w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza pisemny i ustny sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych,
 • w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania.
 1. Termin sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa wyżej ustala się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami). Sprawdzian musi się jednak odbyć nie później niż w terminie pięciu dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń.
 2. W skład komisji wchodzą:
 • w przypadku ustalania rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

- dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

- nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

-dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same zajęcia edukacyjne;

 • w przypadku ustalenia rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

-dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,

-wychowawca klasy,

-wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,

-pedagog,

-psycholog,

-przedstawiciel samorządu uczniowskiego,

-przedstawiciel rady rodziców.

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracach komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
 2. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.
 3. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
 4. Z prac komisji sporządza się protokół (taki, jak przy egzaminie klasyfikacyjnym), który podpisują wszystkie osoby wchodzące w skład komisji.
 5. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu wiadomości i umiejętności, o którym mowa w ust. 2 pkt. 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
 6. Przepisy ust. 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego, z tym że termin do zgłoszenia zastrzeżeń wynosi 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego.

Rozdział 12.

Udostępnianie dokumentacji

 1. Na pisemny wniosek rodzica dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego, zastrzeżeń wobec rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych lub zachowania oceny oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi i jego rodzicom.
 2. Prośbę o udostępnienie dokumentu, o którym mowa w punkcie pierwszym, składa  się w formie pisemnej, z dokładnym określeniem rodzaju dokumentu, którego prośba dotyczy.
 3. Prośba jest kierowana za pośrednictwem sekretariatu.
 4. Dokument jest udostępniany najpóźniej w kolejnym dniu roboczym następującym po dniu złożenia wniosku, ewentualnie w terminie i miejscu wspólnie ustalonym.
 5. Dokument zostaje udostępniony w obecności Dyrektora lub innej, upoważnionej przez niego osoby Dopuszcza się również obecność pracownika sekretariatu, wychowawcy lub innego nauczyciela.
 6. Rodzic ma prawo do uzasadnienia oceny ustalonej w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego i poprawkowego oraz uzyskania dodatkowych wyjaśnień związanych ze strukturą testu wykorzystanego do egzaminów i sposobem ocenienia pracy ucznia.
 7. Dopuszcza się sporządzanie notatek przez rodzica.
 8. Dokumentacji, o której mowa w punkcie 1. nie można powielać, kopiować jakiejkolwiek formie, ani wynosić poza teren szkoły.

Rozdział 13.

Monitorowanie i ewaluacja szkolnego systemu oceniania

 1. W procesie ewaluacji Wewnątrzszkolnych Zasad Oceniania udział biorą:
 • uczniowie ( podczas dyskusji na naradach klasowych, na zebraniach Samorządu Uczniowskiego, podczas swobodnych rozmów z nauczycielami),
 • rodzice (w czasie zebrań rodzicielskich, przez dyskusje z nauczycielami),
 • nauczyciele (podczas rad pedagogicznych, dyskusji, zebrań zespołów samokształceniowych).
 1. Po każdym skończonym roku szkolnym Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania poddawane są weryfikacji.
 2. Rada Pedagogiczna zobowiązana jest do przeanalizowania wniosków i zatwierdzenia zmian.
 3. O zmianach w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania uczniowie i rodzice zostają powiadomieni na początku nowego roku szkolnego.

Rozdział 14.

Postanowienia końcowe

 1. W przypadkach nieobjętych Wewnątrzszkolnymi Zasadami Oceniania decyzje podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
 2. Rada Pedagogiczna uchwaliła zmiany w Wewnątrzszkolnych Zasadach Oceniania dnia …………..

 

 

 

 

 

 

 

 

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Czerwiec 2019
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30

Imieniny