Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

Regulamin stołówki szkolnej

Regulamin stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 9

im. W. Puchalskiego w Zespole Szkół nr 2 w Suwałkach

 

Na podstawie art. 106 ustawy dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910).

 

 1. Postanowienia ogólne
 1. W celu zapewnienia prawidłowej realizacji zadań opiekuńczych, a w szczególności wspierania prawidłowego rozwoju uczniów w szkole zorganizowana jest stołówka.
 2. Stołówka szkolna zapewnia posiłki gotowane w formie pełnego obiadu dostarczonego na zasadzie cateringu, na podstawie podpisanego porozumienia/umowy pomiędzy dyrektorem szkoły a dyrektorem instytucji przygotowującej posiłki.
 3. Stołówka funkcjonuje w dni nauki szkolnej.
 4. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno-opiekuńczych, w określonych godzinach od 11.30 do 13:45.
 5. Za bezpieczeństwo uczniów korzystających ze stołówki odpowiadają nauczyciele pełniący dyżur.
 6. Aktualny jadłospis jest umieszczony na tablicy informacyjnej w stołówce szkolnej.
 7. Korzystanie z posiłków jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego regulaminu i jest wiążące do momentu rezygnacji.

 

 1. Uprawnienia do korzystania ze stołówki

Do korzystania ze stołówki uprawnieni są:

 1. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego wnoszący opłaty indywidualne,
 2. uczniowie Szkoły Podstawowej nr 9 im. W. Puchalskiego, których dożywianie jest finansowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie decyzji.

 

 

 1. Zapisy na obiady

Zapisy są przyjmowane w sekretariacie szkoły (ul. Hamerszmita 11). Zgłoszenia dokonują rodzice / prawni opiekunowie, poprzez wypełnienie karty zapisu na obiady (załącznik nr 1).

 

 1. Odpłatność za obiady
 1. Korzystanie z posiłków szkolnych jest odpłatne.
 2. Cena jednego obiadu jest ustalana przez ośrodek przygotowujący posiłki w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Informacja nt. wysokości opłat za posiłki oraz termin płatności w danym miesiącu jest zamieszczana na stronie internetowej www.sp9suwalki.szkolna.net.
 4. Opłaty za posiłki za dany miesiąc należy uregulować do końca miesiąca poprzedzającego okres żywienia na indywidualne konto bankowe ucznia, które zostanie udostępnione po zapisaniu się na obiady w sekretariacie szkoły (w budynku przy ul. Hamerszmita 11). W tytule przelewu należy umieścić imię i nazwisko dziecka, klasę i miesiąc żywieniowy.
 5. Datą dokonania wpłaty jest dzień, w którym środki wpłyną na rachunek szkoły.
 6. Bony obiadowe są wydawane po okazaniu potwierdzenia przelewu za żywienie za dany miesiąc.
 7. W przypadku nieuzasadnionego nieuregulowania opłaty nastąpi skreślenie ucznia z listy osób spożywających posiłki. Ponowne zapisanie się na obiady będzie możliwe dopiero po uregulowaniu zaległości.
 8. W sytuacji zawieszenia zajęć lekcyjnych, z powodów niezależnych od szkoły praca stołówki szkolnej zostaje wstrzymana, co skutkuje niepobieraniem opłat za korzystanie z obiadów.

Nadpłacone kwoty zostaną zaliczone na poczet wpłat na następny miesiąc.

 1. W przypadku wnoszenia opłat za posiłki uczniów przez MOPR/GOPS zasady i terminy dokonywania tych opłat regulują zapisy odrębnych porozumień zawartych pomiędzy szkołą, a ww. Ośrodkami.

 

 1. Zwroty nadpłat za obiady.
 1. W przypadku nieobecności ucznia korzystającego z obiadów z powodu choroby, wycieczki lub innych przyczyn losowych, przysługuje zwrot dziennej stawki żywieniowej za każdy dzień nieobecności począwszy od dnia następnego po dniu zgłoszenia nieobecności.
 2. Nieobecność na obiadach należy zgłaszać osobiście w sekretariacie szkoły (ul. Hamerszmita 11), telefonicznie (87 566 57 53) lub e-mailowo (sekretariat@sp9.suwalki.eu), z jednodniowym wyprzedzeniem do godziny 11.00.
 3. Należność za odwołane obiady zostaje zachowana na poczet wpłat za następny miesiąc. Należność tę trzeba rozliczyć przy najbliższej płatności poprzez pomniejszenie wpłaty za kolejny miesiąc.
 4. Obowiązek zgłaszania odwołania obiadu spoczywa po stronie rodzica / opiekuna prawnego.
 5. Powyższe zasady obowiązują również w przypadku obiadów refundowanych przez MOPS/GOPS.
 6. Nauczyciele organizujący wycieczkę mają obowiązek zgłosić fakt w sekretariacie szkoły (ul. Hamerszmita 11) co najmniej 2 dni wcześniej lub ustalić godzinę wydania posiłków uczniom.
 7.  Rezygnacja z korzystania z obiadów wymaga formy pisemnej (załącznik nr 2). Rezygnację należy złożyć w sekretariacie szkoły (ul. Hamerszmita 11) co najmniej 2 dni robocze przed końcem miesiąca poprzedzającego miesiąc, od którego następuje rezygnacja z posiłków.
 8. Nadpłaty za obiady zostają zwrócone na konto bankowe podane we wniosku o zwrot nadpłaty (załącznik nr 3).

 

 1. Zasady zachowania na stołówce.
 1. Podczas wydawania i spożywania obiadów w stołówce szkolnej mogą przebywać tylko uczniowie korzystający z wyżywienia oraz nauczyciele dyżurujący.
 2. Zabrania się wnoszenia do stołówki okryć wierzchnich, plecaków itp.
 3. Uczniowie są zobowiązani:
 1. stosować się do poleceń nauczycieli dyżurujących  oraz personelu stołówki,
 2. spokojnie poruszać się po stołówce szkolnej dbając o bezpieczeństwo własne i innych,
 3. zachować porządek przy odbiorze dania, podczas spożywania posiłku oraz przy oddawaniu naczyń (do okienka podchodzić kolejno, bez przepychania),
 4. zachowywać się kulturalnie oraz dbać o wyposażenie szkoły.

 

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Karta zgłoszenia ucznia na obiady w stołówce

Utworzono dnia 21.11.2022, 21:53

Rezygnacja z obiadów w stołówce

Utworzono dnia 21.11.2022, 21:53

Wniosek o zwrot nadpłaty za obiady w stołówce

Utworzono dnia 21.11.2022, 21:53

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Grudzień 2022
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1