Przejdź do głównej treści Przejdź do wyszukiwarki
Szkoła Podstawowa nr 9 im. Włodzimierza Puchalskiego w Suwałkach

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020

Stypendia szkolne i zasiłki szkolne 2019/2020

 

STYPENDIUM SZKOLNE

 

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego, a w przypadku:

 1. uczniów i słuchaczy szkół, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym, powszednim dniu lutego - do dnia 15 lutego danego roku szkolnego,

 2. słuchaczy kolegiów pracowników służb społecznych - do dnia 15 października danego roku szkolnego.

 

Pomoc materialna przysługuje:

 1. uczniom szkół publicznych, niepublicznych i niepublicznych szkół artystycznych o uprawnieniach publicznych szkół artystycznych oraz słuchaczom kolegiów pracowników służb społecznych - do czasu ukończenia kształcenia, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24. roku życia,

 2. wychowankom publicznych i niepublicznych ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych - do czasu ukończenia realizacji obowiązku nauki.

 

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, wynikającej z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

 

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż 528 zł na osobę w rodzinie oraz 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej, a dochód z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308 zł.

Ponadto warunkiem przyznania stypendium jest zamieszkanie ucznia na terenie Miasta Suwałki.

 

Stypendium szkolne jest przyznawane na wniosek:

 1. rodziców/opiekunów prawnych,

 2. pełnoletniego ucznia,

 3. dyrektora szkoły.

 

Stypendium szkolne może być także przyznawane z urzędu.

 

Wnioskodawca zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić organ, który przyznaje stypendium, o ustaniu przyczyn, które stanowiły podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Stypendium szkolne wstrzymuje się lub cofa w przypadku ustania przyczyn, które stanowią podstawę przyznania stypendium szkolnego.

Należności z tytułu nienależnie pobranego stypendium szkolnego podlegają ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

 

 

ZASIŁEK SZKOLNY

 

Zasiłek szkolny może zostać przyznany uczniowi zamieszkałemu na terenie Miasta Suwałk, znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego.

 

Wniosek o zasiłek szkolny składa się w terminie DWÓCH MIESIĘCY OD DNIA WYSTĄPIENIA ZDARZENIA LOSOWEGO:

 1. Zasiłek szkolny może być przyznany w formie świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub w formie pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym,

 2. zasiłek szkolny realizowany jest poprzez zwrot poniesionych na CELE EDUKACYJNE wydatków, po ich udokumentowaniu.

 

Do ubiegania się o zasiłek szkolny uprawnieni są wszyscy uczniowie, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

 1. mają miejsce zamieszkania na terenie Miasta Suwałk,

 2. w rodzinie zaistniało zdarzenie losowe.

 

 

ZAŁĄCZNIKI:

								

Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego

Utworzono dnia 11.09.2019, 10:41

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego

Utworzono dnia 11.09.2019, 10:39

Zegar

Kalendarium

Rok wcześniej Miesiąc wcześniej
Lipiec 2020
Miesiąc później Rok później
Pon Wt Śr Czw Pt Sb Nie
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2

Imieniny